Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn
 

Mechtelt

Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1632
	Vader: Henrick, zoon van Dirck Jacobs
	Moeder: Maria, dochter van Herick Jan Claes

Overleden: in 1680
 
Gegevens:

1.
Mechtelt (ook wel Metjen of Mechtildis genoemd) werd op 6 januari 1632 in Veghel gedoopt.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 2)

2.
Op 7 april 1661 trouwde ze in de Veghelse kerk en op 8 april 1661 voor de Veghelse schepenen met Lambert Peters. Uit dit huwelijk werden in Veghel de volgende kinderen gedoopt:
- 31 augustus 1663: Maria
- 12 november 1665: Henrica
- 3 november 1667: Petrus
- 3 januari 1670: Heylwigis
- 2 november 1670: Anna
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 3)

3.
Lambert Peters werd op 8 mei 1673 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 2)

4.
Mechtelt hertrouwde met Aert Dirck van Eerd. Het enig kind dat uit dit huwelijk gedoopt werd, was: 1 maart 1676: Theodora (onder voorwaarde herdoopt)
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

5.
Op 28 juli 1674 werd het goed van Mechtelts ouders verdeeld. Aert Dirck van Eerdt, man van Metjen, kreeg toebedeeld:
- 4 akkers, 'den Kesselacker', gelegen 'aent Havelt, groot circa 2 lopens en 7 roeden
- 2 akkers, 'het Diepenbroeck', groot circa 1 lopens en 7 roeden, gelegen 'aent Davelaer'
- een halve geeer, een hooibeemd 'aen de Watersteegde', groot circa 3 karren hooi
Hij diende aan Adriaen Janssen van Schijndel, gehuwd met Margriet, zus van Mechtildis, 30 gulden te geven 'alse timmercoste'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 55, geen folio nr.)

6.
Op 16 september 1680 maakten 'Aert Dirck van Eerd, gesont van lighaem gaende en staende, ende Mechtelt Hendrick Dirck Jacobs, sijne wettige huijsvrou, sieck te bedde leggende, nochtans haer verstant ende memorie volkomentlijck magtig' in Veghel hun testament op. Ze bepaalden het volgende:
- De langstlevende krijgen 'den Kesselacker' en 1/4 deel van de 'Smitscamp', hooiende met de erfgenamen van Hendrick Dirck
  Jacobs. De goederen mogen verkocht worden om enkele schulden af te lossen. Het betreft 350 gulden die Lambert Peters,
  Mechtelds' eerste man destijds opgenomen had, en 100 gulden die Aert 'wederom heeft geschoten aen den baron van Maldegom'.
- Mechteld schenkt aan huur zus Hendrina 2 stukken land, genaamd 'Diepenbroeck' die ze van haar ouders erfde.
- De langstlevende krijgt het 'Keijsersvelt', afkomstig van de erfgenamen van Willem Gerrit Stoven. Na hun beider dood zal deze
  akker eigendom worden van hun gezamenlijke dochter Deirsken (Theodora). Als Theodora overlijdt zonder nakomelingen zal de
  akker naar de andere erfgenamen van Aert Dirck van Eert gaan.
- Na de dood van Mechteld, of van Aert, krijgt ieder kind een goede melkkoe, door de langstlevende te geven. Aert en Mechtelt
   ondertekenen beiden met een kruisje of krul, 'verclaert niet te konnen schrijven'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 57, geen folio nr.)

7.
Op 15 juni 1681 hetrouwde Aert Dirck van Eert met Helena Theodorusdr.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)
Afkortingen Historische sites