Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn
 

Catalijn

Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1636
	Vader: Henrick, zoon van Dirck Jacobs
	Moeder: Maria, dochter van Herick Jan Claes

Overleden: in 1690
 
Gegevens:

1.
Catalijn (ofwel Catharina) werd op 6 januari 1636 in Veghel gedoopt.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 2)

2.
Catalijn is ongehuwd gebleven.

3.
Op 28 juli 1674 erfde ze van haar ouders;
- 3 percelen 'de Weechscheyden', groot circa 2 lopens, gelegen in Veghel 'aent Beuckelaer'
- 2 percelen 'in de Quade coop', groot circa 1 lopens en 20 roeden
- een halve geer 'aen de Watersteeghde', groot 3 karren hooi
- na de dood van Catharina zullen haar broer Hendrick en haar zwager Adriaen van Schijndel een perceel, gelegen in de Geerbunders,
  op de Watersteeg van haar erven.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 55, geen folio nr.)

4.
Een lijst van inwoners van Veghel uit 1688 geeft:
- Hendrick Hendricks met sijn suster, twee personen
- een soon van tien jaer
- een van negen jaer
- een van seven jaer
- een van ses jaer
De zus die bij Hendrick inwoonde moet Catalijn (Catharina) geweest zijn.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-B-21 en 22)

In 1689 wordt vermeld:
- Hendrick Hendrick Dircks met twee dienstmaagden
- een soon van twaelf jaren
- een van tien
- een van agt
- een van seven
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-B-23 en 24)

5.
Op 15 mei 1690 is Catalijn blind. Was dat de reden dat ze niet trouwde? Ze lag op die dag ziek op bed en maakte haar testament op.
- Haar broer Hendrick Hendrick Dirck Jacobs krijgt:
- een 'bedde met koets ende toebehooren',
- 50 gulden te ontvangen van de kindeen van Jan Tonis Hendrcks,
- en het gewas dat op het veld staat.
- Haar nicht Hendrina, dochte van Lambert Peters, krijgt een 'swarte rock'.
- Haar nog levende broer en zus, Hendrick en Margriet worden algemene erfgenamen.
- Catharina laat opschrijven dat de kinderen van haar andere zussen tijdens haar leven al door haar voorzien zijn geweest.
- Ariaen Jan Aerts had nog 50 gulden tegoed van 'Catalijn' (Catharina), wat op de erfenis van zijn vrouw Margriet ingehouden wordt.
- Ten slotte krijgt Catalijn Denis voor haar diensten 'een stael gaere rocksken'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 93, geen folio nr.)

6.
Op 5 juni 1690 overleed 'Catalijn Hendrick Dirck Jacobs aant Buuckelaer, laat na broeder en zuster'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 56, geen folio nr.; BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

7.
Een acte van 16 juni 1690 begint met: Alsoo op de vijfde maant junij alhier tot Vechel is te komen overlijden Catalijn Hendrick Dirck Jacobs, oudt vrijster, sonder wettig descendenten na te laten'. In de akte worden Catalijns goederen vermeld, die aangeslagen worden voor de 'collaterale successie'. het zijn:
- 1 lopens land aan de 'Tillaertse thiendt', getaxeerd op 32 gulden
- een akker van 1 1/2 lopens, gelegen als voor, getaxeerd op 50 gulden
- een akker van 1 1/2 lopens, gelegen in de 'Hoogboeckse thient', getaxeerd op 50 gulden
- een 'buunderveltje van heij ende weij, gelegen in de Geerbuunders op de Watersteegt', getaxeerd op 7 gulden.
Het bezit wordt belast met 5 % voor de 'collaterale successie'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 157, geen folio nr.)

8.
Op 3 juli 1690 verkochten de erfgenamen van Catalijn, zijnde Hendrick Hendrick Dirck Jacobs en Adriaen Jan Aerts van Schijndel, aan Jan Dirck Martens een obligatie ten laste van de 'gemeijnte van Vechel' van 4 gulden en 5 stuivers per jaar aan Jan Dirck Martens. Catalijn had die obligatie in 1673 van haar moeder gerfd.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 70, geen folio nr.)
Afkortingen Historische sites