Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


HenricaWoonplaats: Veghel

Geboren: in 1860
	Vader: Johannes, zoon van Johannes Aarts van Asseldonk
	Moeder: Antonetta, dochter van Hendrik van de Sanden

Overleden: in 1933

Gegevens:

1.
Henrica werd op 28 december 1860 in Veghel gedoopt.
(Bron: PA Veghel)

2.
Ze deed haar eerste H. Communie in Veghel en werd op 14 oktober 1875 in Veghel gevormd.
(Bron: PA Veghel; PA Zijtaart)

3.
Tussen 1870 en 1892 woonde ze enige tijd bij haar oom Johannes van den Tillaart aan de Doornhoek in Zijtaart.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1870)

4.
Op 16 mei 1893 trouwde ze in Zijtaart met Arnoldus Vissers uit Eerde. De bruidegom was op 15 januari 1859 geboren. Het kerkregister vemeldt een 'twijfelachtige bloedverwantschap van de vierde graad'.
(Bron: PA Zijtaart)

5.
Het echtpaar woonde in Eerde (gemeente Veghel) aan de Kempkes. Daar werden de volgende kinderen geboren:
- Arnoldus, op 31 mei 1894. Hij trouwde met Mieke van der Steen
- Johanna, op 23 januari 1898. Haar roepnaam was Hanneke.
- Ardina, op 27 april 1899. Ze trouwde met Piet van Zutphen.
- Antonia, op 15 april 1902. Ze ging het klooster in.
(Bron: PA Zijtaart; mondelinge mdedeling in 1979 van Toon Kanters, Pastoor Clercxstraat 9, Zijtaart)

6.
Armoldus Vissers overleed op 20 november 1931 in Eerde. Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Arnoldus Vissers, echtgenoot van Henrica van Asseldonk. Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus, geboren te Eerde 15 Januari 1859, voorzien van de H.H. Sacramenten 17 November en overleden 20 November 1931. Deze man was eenvoudig en oprecht, hij vreesde God en week af van het kwaad. Gaarne ging hij naar den tempel des Heeren, aldaar God den Heer zijn eerstelingen opdragende, gelijk het betaamde. (..) Geliefde echtgenoote en kinderen bedroeft U dus niet gelijk zij, die geene hoop hebben. Ik zal U wederzien en Uw hart zal zich verheugen en niemand zal U die blijschap ontnemen. En gij, Eerwaarde Dochters, gedenk mij in Uwe geestelijke afzondering. Vergeet mij niet en bidt voor mij.
(Bron: zijn bidprentje, collectie Jan Vervoort.)

7.
Henrica overleed op 24 juni 1933 in Eerde. Haar bidprentje schrijft onder andere: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Hendrika van Asseldonk, weduwe van Arnoldus Vissers. Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus, van de Broederschap der VII WeeŽn en van de Voortplanting des Geloofs. Geboren in Veghel 29 December 1860 en overleden te Eerde 24 Juni 1933, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten. (..) Bedroeven we ons dan niet zulk een moeder te hebben verloren; verheugen we ons veeleer haar bezeten te hebben. Dierbare kinderen en kleinkinderen, dat de Heer u zegene; dat Hij uwe liefde tot elkander zoo overvloedig make als onze liefde tot u is; dat de Heer uwe harten versterke opdat hij voor God in deugd moogt wandelen tot de Heer Jezus kome. Bidt voor mij en gij, eerwaarde Dochters en Broeder, gedenk mij in uwe heilige afzondering.'
(Bron: haar bidprentje, collectie Jan Vervoort.)

Afkortingen Historische sites