Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Henrick Jacobssoen


Woonplaats: Uden

Beroep: boer

Geboren: omstreeks 1520
          Vader  : Jacob
          Moeder: Onbekend

Overleden: na 17 februari 1586

Voor de tweede keer gehuwd met Peterken

Kinderen :

- ca. 1550: Jacob

Gegevens:

1.
'Alsoe Henrick Jacops wijlen doer ge..nckenis gewonnen hadde op syn huys, hoff ende erffenisse gelegen tot Uden de somme van hondert Carolus gulden, ende in houwelicxe voerwaerden tusschen hem ende Peterken syn tweede huysvrouwe bevoerwaert was soe wat schade ende profyt sy hadden staende hennen houwelijck halff ende halff souden dragen, soe heeft Henrick voerscreven gemechticht Jacoppen synen wittigen soene dat hy de helft van dese hondert gulden, te weten de vijftich gulden eens, nae Henrick syns vaders doot altyt sal mogen soecken ende bueren op een stuck lants genaemt den Quaeden Coop, gelegen tot Vechel den voerscreven Henricken toebehorende, in soe verre Henrick syn vadere by zynen leven die voerscreven vyftich gulden op synen voirscreven erffenis tot Uden nyet en losten'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 30, folio nr. 329 (17 februari 1586).

2.
Het is onduidelijk of de volgende vermelding op dezelfde Henrick Jacops betrekking heeft.
Hanrick Jacop Segerss, namens zijn vrouw Peter dochter Jan Goerts, heeft beloofd 25 Carolus gulden te betalen aan Herman Hanricx Jacops.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 29, folio nr. 28 (6 december 1574). 

Afkortingen Historische sites