Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Jacob Henrick Jacobssoen aent Hecken


Woonplaats: Veghel, aan het Beukelaar (na zijn huwelijk)

Beroep: boer

Geboren: omstreeks 1550
          Vader  : Henrick Jacobssoen
          Moeder: Onbekend

Overleden: in 1612

Gehuwd omstreeks 1575 met: Mechteld, dochter van Jan Goort Driessen

Kinderen uit het eerste huwelijk:

- ca. 1585: Dirck
- ca. 1585: Jan

Hertrouwd in 1587 of 1588 met: Heylken, weduwe van Henrick Goyarts

Kinderen uit het tweede huwelijk:

- ca. 1590: Henricxken
- ca. 1590: Metken

Gegevens:

1.
Jacob Henrick Jacobs werd rond 1550 in Uden geboren. Zijn vader was twee maal getrouwd, voor de tweede keer met Peterken. Omdat Jacob naar zijn grootvader genoemd werd, wat meestal met de eerste kinderen gebeurde, en omdat geen van de (bekende) kinderen van Jacob naar Peterken genoemd is, zal Jacob een kind zijn uit het eerste huwelijk van zijn vader.

2.
Op 26 mei 1584 werd Jacop Hanrick Jacopssoen samen met Goerd Lonis Goertssoen van Helmont genoemd als voogd over de minderjarige kinderen van Agatha, een zus van zijn vrouw Mechteld, dochter van wijlen Jan Goert Driessen. Agatha was gehuwd met Gerit Lonis Goertsen. Genoemde minderjarige kinderen bezaten een 'hofstat' in Veghel 'aent Bueckelaer, anders genoemt aent Hecken. Jacop Hanricx had het goed op 26 mei 1584 in gebruik. De voogden verklaren dat het goed beter maar verkocht kan worden, omdat het huis 'al affgebrandt en tenyet gemaect is van de vyant ende leet deser tijt, ongerepareert ende vervallen is'. Waarschijnlijk werd het goed gekocht door Jacop Hanrick Jacopssoen die later 'aent Hecken' genoemd werd. Vermoedelijk werd het huis afgebrand in juli 1583 tijdens de rooftocht van Christoffel, baron van IJsselstein.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 29, geen folio nr.)

3.
Op 4 februari 1585 wordt het goed verdeeld van de schoonouders van Jacop Hanrick Jacops: Jan Goiart Driessen en Lysken (Elizabeth), dochter van Peter Willemss. Wat Jacop Hanrick Jacopss betreft is het volgende van belang:
- De minderjarige kinderen van Margriet, Peterken en Mechtelt (de laatste gehuwd met Jacop Henricx) kregen samen een akker in Veghel 'den Cayencoop', groot 3 lopens.
- De minderjarige kinderen van Agatha, gehuwd met Gerit Lonis Goertssoon kregen een huisje met erf in Veghel 'aent Bueckelaer' en een hooibeemdje 'het Rytken' in Veghel in 'die Nederbiest'. De voogden over deze kinderen zijn Goiaert Lonis Goertssoen en Jacop Henrick Jacopss.
Na de deling, op 5 februari 1585, kocht Jacop Henrick Jacops het huis met erf in Veghel 'aent Bueckelaer' en het Rijtken 'in die Nederbiest' van Peter, een broer van zijn vrouw. (Het lijkt erop dat in de beschrijving van de erfdeling de namen van Peter en Agatha verwisseld zijn). Henrick, een andere broer van Mechteld wil het huis vervolgens vernaarderen (familieleden hadden het recht het huis binnen een bepaalde periode terug te kopen, dat heette 'vernaarderen') Jacop behield het huis, nadat hij beloofde Henrick 'van de naerderschap costeloos ende schadeloos te houden'. Het goed was onder andere belast met een cijns aan de heer van Helmond.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 30, folio 63v-73)

4.
In de cijnsboeken van Helmond wordt het goed ca. 1599 omschreven als: 'huijs en hoff aent Bueckelaer'. De opeenvolgende cijnsbetalers zijn (de oudste vermeldingen zijn weggelaten):
- Henricus, zoon van Judocus Mannaerts (Zijn dochter Margriet was getrowd met Peter Willem Goerts. Een dochter van Margiet en Peter Willem Goerts, Elizabeth, was getrouwd met Jan Goert Driessen. Mechteld, de eerste vrouw van Jacob Henrick Jacobs was een dochter van deze Elizabeth en Jan)
- Agatha, zijn weduwe met 7 kinderen
- Margriet, dochter van Henricus Judocus Mannaerts, met 4 kinderen (Dat waren Hendrick, Mechteld, Willem en Elizabeth; genoemde Elizabeth was de moeder van Mechteld, de vrouw van Jacob Henrick Jacobs.)
- (..) het cijnsboek over de periode ca. 1530-1599 ontbreekt
- de weduwe van Jacop Hanrick Jacops en haar twee kinderen; later bijschrift: Heylken
- Dierick, zoon van Jacop Hanricx aent Hecken
- Henrick, zoon van Dirck Jacob Henrickx aent Hecken
- Hendrick Hendrick Dirck Jacobs 'by deylinge'
- de 4 kinderen van Handrick Handrick Dirck Jacobs
- Arijaen Jan Artz van Schijndel 'bij coop'
- de weduwe van Jan Arts van Schijndel, 1719
- Matthys soone
- de weduwe van Matthys met 2 kinderen en 4 kleinkinderen
- Anneke, weduwe van Marte van Doorn, 15 juli 1762
- haar 7 kinderen en 3 kleinkinderen door een deling
- Maria Peter Marte van Doorn, weduwe van Aart Peters van Hoof, door een deling op 25 juli 1762
- Haar 5 kinderen
- Michiel Aard Peters van Hoff door een deling op 9 december 1772.
(Bron: SABNO, bibliotheek depot Veghel, Van Asseldonk, M., Bewerking van de cijnsboeken van de heer van
Helmond
, nr. 72)

5.
Een vermelding op een los papiertje in het archief van Veghel luidt: 'Opdracht voor Jacop Hendricx aent Hecken heeft gecogt een stuck landts genomt de Donckerstraet in de Nerbiestte tienden vant jaer 1580 tot 1600 toe.' Het 'aent Hecken' wijst naar de woonplaats van Jacob in Veghel 'aent Hecken' (Beukelaar).
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 29, geen folio nr.)

6.
Op 11 juli 1588 verkocht Heylken, weduwe van Daniel, zoon van wijlen Henrick Goyarts 1 mauwersaet akkerland in Veghel aan het 'Donckerstraetken aan 'Jacop soene Henrick Jacops' voor 125 Carolusgulden. Deze 'Jacop, soene Henrick Jacops' is nu (voor de tweede keer) getrouwd met Heylken, weduwe van Henrick Goyarts (te onderscheiden van de hiervoor genoemde Heylken, weduwe van Daniel Henrick Goyarts.) Er werd bepaald dat de minderjarige kinderen van Henrick Goiarts en Heylken, zijn tweede vrouw, na de dood van Jacop en zijn tweede vrouw Heylken, uit deze akker 100 Carolusgulden zouden beuren, omdat de akker voor 100 Carolusgulden met geld van hen en hun moeder gekocht was en voor 25 Carolusgulden met het geld van Jacob. Als de akker meer opbrangt dan 100 Carolusgulden, dan zullen de kinderen uit Jacops en Heylkens eerste huwelijken en hun eventuele gezamenlijke kinderen de opbrengst samen delen.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 29, folio 50-51v)

7.
Op 5 februari 1585 was Jacob nog getrouwd met Mechteld, dochter van Jan Goiart Driessen. Op 11 juli 1588 was zijn eerste vrouw overleden en is hij getrouwd met Heylken, weduwe van Henrick Goyarts. Uit dit tweede huwelijk zijn dan nog geen kinderen geboren. Hieruit volgt dat Mechteld tussen 1585 en 1588 overleden is en dat Jacob in 1587 of 1588 hertrouwde.

8.
Als voogd over de minderjarige kinderen van Agatha, een zus van Jacobs eerste vrouw Mechteld, en Gerit Lonis Goertssoon kocht Jacop Henrick Jacopss op 17 februari 1590 een cijns van 5 carolusgulden voor deze kinderen.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 31, fol. 9-9v)

9.
Op 9 mei 1593 wordt Jacop Henrick Jacops vermeld. Grond van hem grensde aan het perceel 'den Hegacker' in Veghel aan het 'Bloemegat'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 31, geen fol. nr.)

10.
Op 14 maart 1595 kocht Jacob Henrick Jacobs een perceel van 1 lopens 'den Quaden Coop' in Veghel 'in Buekeler' van Michiel, zoon van wijlen Jochiem Corstiaens. Het perceel grensde aan grond die hij al in bezit heeft.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 31, fol. 14v-15)

11.
Op Sint-Bartholomeusdag 1613 droeg Heylken, weduwe van Jacop Hanricx een cijns van 5 gulden over aan haar zoon Hanrick en haar schoonzoon Laureynss, te betalen door Ruth Willems uit goed in Veghel. Heylken behield daarbij het vruchtgebruik.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 36, geen folio nr.)

12.
Op 4 maart 1595 was Jacob nog in leven op Sint-Bartholmeusdag 1613 was hij al overleden. Jacop Hanrick Jacopssoen werd op 24 januari 1612 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 1)

13.
Op 7 januari 1625 gaf Heijlken, weduwe van Jacop Henricx haar 1/4 deel in een huis met erf in Veghel 'aent Bueckelaer oft aent Hecken in de Davelaersch thiende' afkomstig van haar overleden man, aan Jacop Thonis, man van Henricxken, dochter van voornoemde Jacop Henricx en Heijlken. Jacop Thonis verkocht dit deel door aan Dirick Jacops. In deze koop was ook een hooiveldje of 'rijtken' in Veghel inbegrepen.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 43, geen folio nr.)

14.
Heijlken, de tweede vrouw van Jacop Hanrick Jacopssoen, werd op 11 oktober 1625 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 1)

15.
Hierna was er onenigheid over de erfenis. Een akte van 9 februari 1626 begint als volgt: 'alsoe questie ende verschil was ende dachelijcx meer te rijsen tusschen de erffgen(amen) Jacop Henricx ende Heijlken zijne huijsvrouwe'. De kinderen uit Heijlkens en Jacobs eerste huwelijk en hun gezamenlijke kinderen sloten op die dag een akkoord. Jacop Thonis (uit Uden) was niet aanwezig, maar behoudt zijn rechten.
- De twee kinderen uit Heijlkens eerste huwelijk kregen de grond 'int Donckerstraetken' in Veghel zonder dat de kinderen uit Jacobs eerste huwelijk of Metken, vrouw van Wouter Jan Wouters daar iets van zullen hebben.
- De kinderen uit het eerste huwelijk van Jacop Henricx met Metken (Mechteld) kregen samen land 'in de Nederbiecstsche thienden, genoempt den Quatcoop' in Veghel.
- De 2 kinderen uit Jacobs eerste huwelijk, de 2 kinderen uit Heijlkens eerste huwelijk en hun 2 gezamenlijke kinderen deelden samen een beemd 'in de Bimtbeemden' in Veghel.
- De 2 kinderen uit Heijlkens eerste huwelijk kregen uit de Bimtbeemden 50 gulden, welk bedrag op 2 februari 1628 betaald werd.
- Er werd het voorbehoud gemaakt dat wanneer de minderjarige kinderen van Jan Jacop Henricx meerderjarig zijn, zij het akkoord alsnog aan mogen vechten.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 43, geen folio nr.)

16.
Op 9 maart 1626 verkochten Henrick, zoon van Henrick Goortsen en Heijlken, en Wouter Jan Wouters, man van Metken, dochter van Jacop en Heijlken, goed dat ze van Heijlken geŽerf hebben aan Dirck Jacops.
- 1/2 van een akker, groot 2 of 3 lopens in Veghel 'in de Nederbiescsche thiende'
- 1/4 deel in een huis in Veghel 'aent Bueckelaer, oft aent Hecken', ook genoemd 'in de Davelaersche thiende' met nog een klein 'rijtje' of hooiveldje in Veghel 'in de Nederbieschese thiende.
Op 11 maart 1626 verklaarde Dirick 150 gulden schuldig te zijn aan Wouter Jan Wouters vanwege de koop van bepaalde goederen.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 39, geen folio nr. en inv. nr. 43, geen folio nr.)
Afkortingen Historische sites