Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Hendrick Hendrick Dirck Jacobs


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1638
          Vader  : Hendrick, zoon van Dirck Jacop Henricx
          Moeder: Maria, dochter van Henrick Jan Claes

Overleden: in 1694

Gehuwd in 1674 met: Catharina, dochter van Peter Teunis Hendricks van Lankvelt

Kinderen uit het eerste huwelijk:

- 1674: Henrick
- 1676: Tonij
- 1678: Goort
- 1680: Dirck

Hertrouwd in 1689 met Dirisken, dochter van Joannes Gerits Leesten

Kinderen uit het tweede huwelijk:

- 1691: Jan
- 1693: Jan


Gegevens:

1.
Hendrick Hendrick Dirck Jacobs werd op 21 november 1638 in Veghel gedoopt.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 2)

2.
Het Veghelse parochieregister, waarin het huwelijk van Henrick met zijn eerste vrouw opgetekend staat is op de betreffende bladzijde gehavend, zodat de tekst meer half leesbaar is. Hun huwelijk staat ook opgetekend in een Udens trouwregister. Op 28 januari 1674 trouwden: 'Hendrick Hendricksen, jongeman van Vechel aen 't Beuckelaer, en Catalijn Peters, jongedochter van Vechel in de Straet'. De schuurkerk van Veghel stond op dens grondgebied. Een broer van de bruid, Willem, was getrouwd met Anna, een zus van de bruidegom.
(Bron: GA Uden, DTB Uden)

3.
Op 28 juli 1674 werd het goed van Hendricks ouders verdeeld. Hendrick Hendrix kreeg:
- huis met de helft van de hof en aangelegen land, groot voor zijn helft 5 lopens, gelegen in Veghel 'aent Beuckelaer'
- de helft van een beemd 'de Viscer' in Veghel 'int achterste Dorhout', groot ongeveer 2 karren hooi
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 55, geen folio nr.)

4.
De boerderij aan het Beukelaar was waarschijnlijk door zijn vader op 12 februari 1660 gekocht van de kinderen van Gijsbert Gijsberts. De boerderij stond nabij de boerderij 'aent Hecken' die door Hendricks overgrootvader gekocht was, en waarin ook zijn grootvader en vader woonden.

5.
Hendrick diende uit het aan hem toebedeelde goed 2 gulden en 10 stuivers aan de Veghelse armentafel te betalen.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 55, geen folio nr.)

6.
Bij de inkomsten van de Veghelse armengoederen wordt vermeld: 'Hendrick Hendrick Dirck Jacobs, 2 gulden en 10 stuivers'.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-B-3)

7.
Op 27 maart 1679 voerde Hendrick Hendrick Dirck Jacobs, samen met zijn zwagers Adriaen Jan Aerts van Schijndel en Aert Dirck van Eerd en met zijn zus Metjen, namens alle erfgenmanen van Hendrick Dirck Jacobs een proces tegen de familie van hun moeders kant: Peter Hendrick Jan Claes en de kinderen van Marten Hendrick Jan Claes, zijnde Lambert, Hendrick en Margriet, getrouwd met Jan Tijssen. Het proces ging over een akker waarvan op 18 juni 1640 een 'erffbrieff' opgemaakt was. Er wordt overeengekomen dat de erfgenamen van Hendrick Dirck Jacobs 50 gulden zullen ontvangen van de andere partij.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 56, geen folio nr.)

8.
Catharina van Lankvelt, Hendricks eerste vrouw, werd op 26 september 1687 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

9.
Op 14 februari 1689 stuurde de Veghelse pastoor een brief naar Leuven, met het verzoek Henricks zoon Antonius in aanmeking te laten komen voor een studiebeurs. Deze studiebeurzen waren gesticht door de Bossche Anna van Asseldonk, en arme familieleden en wezen hadden daarbij voorrang. in het Latijn dat Henricus Henricuszn een katholieke man is, deugdzaam en rechtschapen. Zijn twaalfjarige zoon Antonius is gezond en heeft een goed karakter. De vrouw van Henricus Henricuszn. is overleden en voor haar sterven is zij lange tijd ziek geweest. Henricus heeft weinig middelen, hij is arm en heeft veel geld uitgegeven voor medicijnen tijdens de ziekte van zijn vrouw. Het is niet bekend of Antonius al dan niet een beurs kreeg.
(Bron: AR Brussel, Openbare Onderstand Leuven, inv. nrs. 4276)

10.
Na de dood van zijn vrouw, en waarschijnlijk ook daarvoor, woonde een zus in bij Hendrick. Dit moet Catalijn (Catharina) geweest zijn, waarvan in 1690 geschreven werd dat ze ziek en blind is.

Een lijst van inwoners van Veghel uit 1688 geeft:
- Hendrick Hendricks met sijn suster, twee personen
- een soon van tien jaer
- een van negen jaer
- een van seven jaer
- een van ses jaer
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-B-21 en 22)

In 1689 wordt vermeld:
- Hendrick Hendrick Dircks met twee dienstmaagden
- een soon van twaelf jaren
- een van tien
- een van agt
- een van seven
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-B-23 en 24)

11.
Op 20 november 1689 hertrouwde Hendrick met Theodora, dochter van Joannes Gerits Leesten.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

12.
Hendrick erfde op 15 mei 1690 van zijn zus Catahrina een bed, 50 gulden en het gewas op het veld. Met zijn zwager Adriaen van Schijndel erfde hij:
- 2 1/2 lopens aan de Tillaartse tiend
- 1 1/2 lopens in de Hoogboekse tiend
- een 'buunderveltje' in de Geerbunders
(Bron RA Veghel, inv. nr. 93, fol. 107v-108v; inv. nr. 157 d.d 26 juni 1690)

13.
In een lijst van inwoners van Veghel van 1693 wordt vermeld:
- Hendric Hendricks en vrou
  met 3 minderjarige kinderen
- Tony Hendricks boven de 16, door Teunis Jan Gijsen aangebracht.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-B-28)

14.
Op 21 maart 1691 en op 23 februari 1693 werden uit het tweede huwelijk van Hendrick met Theodora Leesten twee zonen gedoopt, beiden Joannes genoemd. Het eerste kind moet als kind overleden zijn, want een lijst van inwoners van Veghel van 1695 vermeld:
- Dirxken, weduwe van Hendrick Hendricks
- Jan de soon, oudt een jaar
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-B-29)

15.
Hendrick werd op 28 mei 1692 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

16.
Op 10 juni 1694 werden Willem Peters en Adriaen Jan Aerts van Schijndel aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Hendrick Hendrick Dirck Jacobs en Catalijn Peter Teunis Hendricxs, zijn eerste vrouw.
(Bron: RA Veghel, inv. nr 69, geen folio nr.)

17.
Na Hendricks dood werden al zijn goederen verkocht om zijn schulden te betalen. Het totale bedrag van afgeloste schulden bedroeg 209-3-8 (in guldens-stuivers-penningen). De opbrengst van het verkochte goed (na aftrek van de kosten gemaakt tijdens de verkoop) was:

- Het gewas                          205-8-0
- De beesten en het huisraad 250-0-0
                                            ---------
- Totaal                                455-8-0

Na het betalen van de schulden bleef er over: 246-4-8, welk bedrag door de voogden van de minderjarige kinderen beheerd
werd. Daarnaast genoten de kinderen de pachtopbrengst van de boerderij van hun ouders, zijnde 38 gulden per jaar.
(Bron: RA Veghel, inv. nr 120, geen folio nr.)

18.
De schulden die afgelost werden waren (bedragen in guldens-stuivers-penningen):
- Op 2 juli 1694 ontving Anneken, de vrouw van timmerman Jan Dirck Aerts voor Hendricks' doodskist: 1-14-0
- Op 2 juli 1694 ontving Jan Tonis Janse voor 'smeijloon': 2-10-0
- Op 2 juli 1694 ontving Aert Dirck van Eerts voor 'lantbouwerijen te houden van Hendrina ende van drie boomkens: 15-10-0
- Aan verschillende borgemeesters voor achterstallige 'contributien' (dorpsbelastingen):
- Op 2 juli 1694 aan Marten Dierck Martens voor 1689: 2-7-10
- Op 2 juli 1694 aan Aert Dirck van Eert voor 1688: 2-8-12
- Op 2 juli 1694 aan Dirck Jan Tijssen voor 1692: 9-10-6
- op 2 juli 1694 aan Cornelis Adriaans voor 1689: 3-4-12
- Aan Teunis Claes Jans voor 1694: 7-10-0
- Op 10 juli 1694 aan Mathias Aerdts voor 1689: 2-2-8
- aan een niet met name genoemde borgemeester: 10-0-0
- Op 10 oktober 1694 betaald aan J. Soor voor de 'haardtverponding' over 1692, 1693 en 1694: 33-11-12
- Op 4 juli 1694 betaald aan Peter Peters 'van uijtgeleende rogge die Hendrick Hendrick Dirck Jacobs gehadt heeft: 6-15-0
- 'Aen den laeckecoper op de Roijse marckt, laecken ende coleur voor de kinderen tot eenen zant ende twee borsrocken int bijwesen van Thonij, den soon van Hendrick Hendricx zall(ige)r': 9-11-0
- Aan Neesken, weduwe van Willem Willems voor geld dat Hendrick Hendricks 'in sijne sieckte gehadt heeft': 3-16-8
- Op 10 juli 1694 betaald aan Gijsbeert Hendrick Cornelis 70 gulden, die waren geleend met als onderpand het perceel 'de Visser', met een rente van 3 gulden en 8 stuivers en nog 8 stuivers voor de opheffing van deze lening: 73-18-0
- Aan Peter Jan Martens die het huis pachtte, voor reparaties aan het huis: 16-14-0
- Op 5 oktober 1694 'tot Roij op de marckt gekogt voor Hendricke ende Thonij twee hemtrocken: 5-19-4
- Totaal: 209-3-8
(Bron: RA Veghel, inv. nr 120, geen folio nr.)

19.
Het gewas op het veld werd op 8 juli 1694 openbaar verkocht (bedragen in guldens-stuivers-penningen):

In het Beukelaar:

- een stck rogge 15- 5-0
- een stuck ende een seijlen haver 13-10-0
- erwetten ende vlas    4-10-0
- een stuck rogge 27- 0-0
- een stuck rogge 18- 0-0
- 2 stucken boeckweijt 18- 0-0
- 'n stuck soosperijsaet als boeckweijt  4- 5-0

In den Laaracker:

- een stuck rogge 15- 0-0
- een stuck rogge 14- 0-0
- een stuck rogge 18- 5-0
- een stuck rogge 13- 0-0
- een stuck rogge 14- 5-0
- een stuck boeckweijt  8-10-0
- een stuck boeckweijt  9-10-0
- een stuck rogge 14- 5-0

Totaal        207- 5-0

De veilingkosten waren 27-14-0. Daarvan betaalden de kopers 25-17-0 en de verkopers 1-17-0. Netto bleef 205-8-0 over.
Hiervan ontvingen de voogden op 11 juli 1694 8-10-0 en op 10 oktober 1694 196-18-0.
(Bron: RA Veghel, inv. nr 120, geen folio nr.)

20.
Op 10 juni 1694 verpachtten de voogden openbaar: 'Huijs, hoff ende aengelegen saeijlant als hijlant, groot negen loopense als aent Beukelaer gelegen is, ende een kaar hoijwas, gelgen in de Geerbeunders.'
- 'Gereserveert de kamer ende den scheurplaets tot hoff ten behoeven van Dirisken Janssen Leesten, naergelaeten wed(uwe) van den voors(creve) Hendrick Hendrix, om daer in te woonen den tijt deser huuringe ende langer niet'.
- De pachttermijn is zes jaar met een opzegtermijn van drie jaar. De pachter moet elk jaar 800 pond stro leveren om het dak te dekken.
- De pachter moet schade aan het huis herstellen, ook als dat het gevolg is van brand ('dat God almagtig verhoeden', oorlog ('heirkragt') en hagel ('hagelslag').
Het goed werd gepacht door Peter Jan Martens voor 38 gulden per jaar.
(Bron: RA Veghel, inv. nr 70, geen folio nr.)

21.
Op maandag 14 juni 1694 verkochten de voogden openbaar de beesten en het huisraad. De opbrengst was (bedragen in guldens-stuivers-penningen):

De beesten:

- het peert 50- 0-0
- een roij bont koij 31- 0-0
- een roij blaar winter koij 25- 0-0
- een roij mael 15- 0-0
- een roij blaar kalf  7-10-0
- een kalf    1-14-0
- een roij spruetel kalf  9-15-0
  De laatste post is doorgestreept. Bijschrijft: 'Dese post hoort Dirisken, de we(uwe) Hend(rick) Hendricx

De rest van de inboedel:

- de hoog kaar  9-10-0
- de eert kaar  4-10-0
- de eegt  1- 7-0
- de ploeg met d' eegt    1- 8-0
- den peertsback met 2 torfheckens  1- 4-0
- 2 backen    0-15-0
- een sessie  0-19-0
- twee backen    0- 5-0
- een braecen    0-12-0
- snijback  1- 0-0
- een smeervat, sweep en rijven  0- 3-0
- rieck, vlegels  0- 5-0
- spaij, rieck ende schoep  0-10-0
- schoep, vlagsessie  0- 9-0
- wan ende stoop    0- 8-0
- eenen koorenkorf ende eemer  0-15-0
- eenen koijketel  3-10-0
- eenen koopere moespot  2-10-0
- een seij  0-14-0
- een sig ende beerhaeck  0-14-0
- eenen ketel  1- 0-0
- leer ende haem  0- 6-0
- een hiep, snijmes, beitel  0-10-0
- effers, bijntel ende hamers  1- 0-0
- rieck, korff, etc.  0- 6-0
- saeg ende beijl  0-15-0
- eenen kruijwagen    0-18-0
- twee tinne schotels ende soutvat  1- 5-0
- biehaert, snijmes ende schup  0- 5-0
- biehaert, korfstel  0- 6-0
- spierlaeck ende hoefeijssers  0- 4-0
- 2 sacken  0-19-0
- 1 sack  0-13-0
- schakels ende roscam  0- 9-0
- eijsserwerck  0- 4-0
- 2 stocken ende biehaart  0- 6-0
- seijkorf ende seef  0- 8-0
- scherftbort ende boterschotel  0- 7-0
- een ren  1- 3-0 (gekocht door de weduwe)
- 2 sigten ende heckel  9- 6-0
- eenen loopens korf ende fulger  0- 7-0
- korven en kannen  0- 7-0
- een kuijp  1- 2-0
- zeel en planck  0-10-0
- een helster  0- 5-0
- eenen trog ende kist  1- 2-0
- hael, lenghael, tang ende daer den
  hael aenhangt  2- 0-0
- melckstob, haspels, lamp ende stock  0-12-0
- drie houter  0-15-0
- een vuereijsser  0-15-0
- melckstob ende pot  0-19-0
- meshaeck en lampstock  0- 3-0
- kan ende houtwerck  0- 1-0
- 2 hoorden pertsreep ende dat onder
  de hoorde hoort  0-19-0
- schilfhouter  1-10-0
- de koets ende bed daerin  1-0-0 (de weduwe had vergeefs geboden)
- den weesboom ende een elsen schilfhout 1- 0-0
- 2 stoelen  0- 4-0
- het raepsaet opt velt, behouden
  den tiendenaer sijn regt  3- 2-0
- een parceel raepsaet  1-16-0
- den hop op den solder gelegen  4- 0-0
- de haver ende uijtslag op den solder
  met den fulger  1-12-0
- 2 stoelen ende een taeffel  0-13-0
- de leer  0- 6-0
- eenen koopeeren ketel (doorgestreept)
- een laerts ende twee kussens  0-19-0

Totaal        253-10-0

De veilingkosten waren 35-13-0. De kopers betaalden daarvan 32-2-4, de kopers 3-10-12. De netto opbrengst was 249-19-4,
afgerond op 250 gulden, welk bedrag de kopers op 2 juli 1694 ontvingen.
(Bron: RA Veghel, inv. nr 120, geen folio nr.)
Afkortingen Historische sites