Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Godefridus van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1678
          Vader  : Hendrick, zoon van Hendrick Dirck Jacbs
          Moeder: Catharina, dochter van Peter Teunis Hendricks van Lankvelt

Overleden: in 1747

Gehuwd omstreeks 1705 met: Marieke, dochter van Jan Claessen van Lieshout

Kinderen uit het eerste huwelijk:

Geen kinderen


Hertrouwd in 1734 met: Anneken, dochter van Toni Hoppenaers, weduwe van Hendrik van de Meer

Kinderen uit het tweede huwelijk:


Geen kinderen


Gegevens:

1.
Goort (ook wel Godefridus, Govert, of Goijaert genoemd) werd op 23 januari 1678 in Veghel gedoopt.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 3)

2.
Goort was negen jaar oud toen zijn moeder overleed. Ze werd op 24 september 1687 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

3.
Toen Goort zestien jaar was, overleed zijn vader. Hendrick Hendrick Dirck Jacobs werd op 28 mei 1692 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

4.
Op 21 november 1709 verklaarde Anneken, weduwe van Jan, zoon van Jan Claessen Rademaecker, dat ze 100 gulden schuldig was aan Goort Henrick Henrickx. Haar man had dat bedrag op 20 juni 1708 van Goort geleend en is nu overleden. De weduwe is nu niet in staat om die 100 gulden terug te betalen. Goort verleende uitstel van betaling, waarbij een rente over de uitstaande schuld werd vastgesteld. Het bedrag werd op 25 februari 1712 afgelost.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 73, fol. 84-84v)

5.
Goort van Asseldonk trouwde omstreeks 1705 met Maria van Lieshout. Hun huwelijk staat niet opgetekend in de Veghelse parochieregisters. De ouders van de bruid woonden in Erp, zodat Goort in Erp getrouwd al zijn.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

6.
In de nacht van 17 op 18 mei 1724 vroor het. Veel rogge en vlas bevroor. De schepenen van Veghel maakten een lijst op van de schade. In deze lijst wordt genoemd: 'Goort Hendrik Hendrike: 1 1/2 loopense rogge en of vlas'. Het gewas was nog niet geheel waardeloos geworden.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-B-48)

7.
In de hertogelijke cijnsregisters van Veghel staat een perceeltje van 10 roeden en 15 voeten genoemd dat in 1655 van de gemeint van Veghel verkocht werd voor 'een huijsplaetse'. De opeenvolgende cijnsbetalers zijn:
- Jan Claassen van Lieshout uit Erp
- Willemke, de weduwe met 4 kinderen en 2 kleinkinderen
- Maria van Lieshout, getrouwd met 'Goort Hendrick Hendricks', door een deling in 1723
- Maria, 'getrout geweest met Goort Verasseldonk', bij versterf 1747'
- Hendrik Welten, op 24 oktober 1748
'Verasseldonk' is een korte schrijfwijze voor 'Van der Asseldonk'
(Bron: RANB, ARRGD inv. nr. 170 en 171)

8.
Op 25 juni 1723 maakten 'Goijaert Hendrik Hendrix ende Maria Janse van Lieshout, egteluijden ende inwoonderen alhier' voor schepenen van Veghel hun testament op. Maria is dan 'sieckelijk naer den lighaeme te bedde liggende.' Het volgende werd bepaald:
- Maria vermaakte het 1/3 gedeelte van het goed dat ze van haar ouders toebedeeld kreeg aan haar zus en broers, die na de dood van Goort nog leven. Die kregen dan ook het huisraad dat Maria in haar huwelijk met Goort inbracht.
- Al het huisraad dat Goort en Maria na hun huwelijk ramen verworven hebben en alle andere inboedel kwam toe aan de langstlevende. Daartoe behoorden ook 'alle de cleederen, ook het linnen ende wollen tot hare lijve gehoorende' van Maria.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 98, fol. 10v-11v)

9.
Maria (Marieke) leefde na het opmaken van haar testament in 1723 nog acht jaren. Een lijst van inwoners van Veghel vermeldt:
1728: Goort Hendriks
      Maria de vrou
      Marie Jan Claese de meijt

1729: Goort Hendriks
      Marie de vrouw
      Annemy Hendrix de meijt (misschien de 14-jarige dochter van Goorts broer Hendrick)

1731: Goort Hendriks
      Maria de vrouw
      Hendrien Hendrix de meijt (de 24-jarige dochter van Goorts broer Hendrick)
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-56, II-E-57 en II-E-59)

10.
'Marieke, huijsvrouw van Govert van Asseldonk', werd op 11 juli 1731 in Veghel begraven.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

11.
In een lijst van inwoners van Veghel wordt Goort Hendriks in de jaren 1733-1735 als alleenwonend vermeld. In 1735 was hij echter al hertrouwd.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-61 t/m II-E-64)

12.
Op 1 juli 1734 verkocht 'Goort Hendrik Hendricx, inwoonde op Ham' de volgende beesten, huisraad en gewas (bedragen in guldens-stuivers-penningen):

De beesten:
- een peert  38- 0-0
- een roode blaer beest 23- 0-0
- een swarte ruggel 24- 5-0
- een vet varken 15-10-0

Het huisraad:
- een hoog car  6- 6-0
- een ard kar  4-12-0 (gekocht door Dirck Hendricks van Asseldonk)
- een ploeg  4- 0-0
- sael en ligt  3- 9-0
- eenen paersback  1- 6-0
- eenen haem  1-14-0
- een sneijback en mes  0-12-8
- nog een sneijback  0-12-0

Het gewas:
- 4.800 LL hoij 28- 2-0
- 20 vimmen rogge 55-16-0
- 13 bossen vlas 13-16-0 (gekocht door Hendrick Hendricx, mogelijk een broer van Goort)

- Totaal:        221- 0-8

De verkoopkosten bedroegen 31-6-0. Hiervan betaalden de kopers 12-9-0 en de verkoper 18-17-0. De netto opbrengst bedroeg 202-3-8. Goort verklaarde dit bedrag ontvangen te hebben. Hij ondertekende met een kruisje 'verclaert niet anders te connen schrijven'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 123, geen folio nr.)

13.
Op 23 oktober 1734 werd door de Veghelse schepenen het voorgenomen huwelijk bekend gemaakt van 'Goort Hendrikse van Asseldonk, naargelatene w(eduwenaar) van Maria van Lieshout, inwoonder alhier, en Anneken Toni Hoppenaars, naargelatene         w(eduw)e Hendrik van der meer, mede inwoonderse en beijde geboortig alhier'. Op 7 november 1734 trouwden Goort en Anneken.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

14.
Goorts tweede vrouw bezat een boerderij in Veghel 'int Dorshout'. Op 25 november 1747 woonde Goort daar. Waarschijnlijk is hij na zijn tweede huwelijk naar het Dorshout verhuisd.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 102, fol. 210v-211v)

15.
Op 25 november 1747 maakte Goort zijn testament op in zijn huis in Veghel 'int Dorshout', 'enigsints hij, Goort, siekelijk na den lichame te bedde leggende'. Hij bepaalde het volgende:
- Zijn neef Hendrik Dirkse van Asseldonk erfde al zijn roerend goed, waaronder 'alle sijne varkens, ploeg, eegt en allerhande bouwgereetschap, den ganschen inboel, de schaere (het gewas) te velde'.
- Van het huis en de landerijen legateert Goort de helft aan zijn broer Hendrik Hendrike van Asseldonk en de andere helft aan de kinderen van zijn overleden broer Dirk van Asseldonk: Hendrik en Maria, en ook Lamberdina, het kind van Lambert Dirke.
Goort Hendrike van Asseldonk en Anneke Tonij Hoppenaers ondertekenden het testament beiden met een kruisje, 'verclaert niet te konnen schrijven'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 102, fol. 210v-211v)

16.
Volgens het parochieregister overleed Godefridus Hendriksszn op 12 december 1747 in Veghel. Het Veghels schepenregister vermeldt dat Goort Hendriks van Asseldonk op 16 december 1747 begraven is, 'laat zijn vrou na'.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

17.
'Anneke Toni Hoppenaars, weduwe van Hend(rick) van der Meer, laatst weduwe vsn Goort van Asseldonk', werd op 15 november 1771 in Veghel begraven.
(Bron: RANB, DTB Veghel)
Afkortingen Historische sites