Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Hendrick van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1710
          Vader: Dirck, zoon van Hendrick Hendricks van Asseldonk
          Moeder: Anna, dochter van Peter Henrick Gerits van den Broek

Overleden: in 1774

Gehuwd in 1738 met: Jennemie, dochter van Hendrick van de Meer

Kinderen uit het eerste huwelijk:

- 1740: Aart
- 1742: Catharina
- 1743: Hendriena


Hertrouwd in 1748 met Joanna, dochter van Jan Peter van de Wiel

Kinderen uit het tweede huwelijk:

- 1749: Jennemie
- 1750: Dirck
- 1753: Joannes
- 1754: Anneke
- 1756: Jacomijn
- 1757: Joanna
- 1758: Joanna


Gegevens:

1.
Hendrick Dierckx van Asseldonk werd op 21 november 1710 in Veghel gedoopt.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Hendrik schreef zijn naam als: 'Hendrick Dierckx van Asseldonck'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 102, fol. 270-270v)

3.
Op 8 noveber 1738 maakten 'Hendrik Dirx van Asseldonck, jongm(an), out omtr(ent) 27 jaeren, geboortig alhier ende Jennemari Hendricx van Mee, jonged(ochter), out omtr(ent) 24 jaeren, geboortig en bijde woonagtig alhier' voor schepenen van Veghel hun voornemen te trouwen bekend. Het echtpaar trouwt op 23 november 1748 in Veghel. Ze trouwden op dezelfde dag als Hendricks zus Maria.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

4.
Hendricks vrouw, Jennemie, overleed twee weken nadat ze op 22 september 1743 Henrica baarde. Volgens het kerkregister werd ze op 3 oktober 1743 begraven. Volgens het schepenregister werd op 5 oktober 1743 begraven: 'de huijsvrou van Hendrik Asseldonk, laat man en 3 cinders na'.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

5.
Op 14 december 1748 werd de inboedel ge´nventariseerd van Jennemie Hendricx van der Mee, die ze naliet aan 'Hendrik Dirce Verasseldonk, haren nagelaten man en hare drije verweckte kinderen'. Hendrik was toen in ondertrouw met Joanna Jans van Wiel. Hendrik verklaarde dat noch zijn eerste vrouw, noch hij enig huisraad bezaten en geen boerderij en land, omdat hij 'in den vollen boedel van zijne huijsvrouwe moeder, alsnog in leven, is ingetrocken en tot nog toe is gebleven'. Het enige bezit van Hendrick zijn 'een paar silvere gespen' en 'ses silvere knopen'. En dat 'zijn overledene huijsvrouwe clederen, linnen en wollen, alle heeft vermaakt' en gebruikt om de drie kinderen te kleden.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 102, fol. 270-270v)

6.
Op 30 november 1748 verschenen voor schepenen van Veghel: 'Hendrik Dirke van Asseldonk, wed(uwenaar) Jennemie Hend(rick) van de Meer, ende Johanna Janse van de Wiel, jonged(ochter), oud omtrent 26 jaere, beijde geboortig ende woonagtig alhier', om hun huwelijk aan te kondigen. Ze trouwden op 15 december 1748.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

7.
Hendriks oom Goort van Asseldonk legateerde op 25 november 1747 aan Hendrik 'alle sijne erfhaeffelijke meubilen van huijsraet, peert oft paerde ploeg, eegt, koijen, varkens, den ganschen, en allerhande bougereetschap, den ganschen inboel, de schaere (= gewas) te velde.' Ook was Hendrick mede-erfgenaam van Goorts boerderij in Veghel aan het Dorshout.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 120, fol. 210v-211v)

8.
Een lijst van huizen en bewoners in Veghel vermeldt: huis no. 218, Dorshout
1771: w(eduw)e Goort Hendrikse huijs en bewoondster
1776: kinderen Hendrik van Asseldonk huijs en bewoonder
1791: kinderen Hendrik van Asseldonk huijs, bewoonder Aert Ceurlings
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-17 en 18)

Een andere lijst vermeldt: huis aan het Dorshout
minstens vanaf 1752 tot 1772: bewoner Hendrik Dirkszn
1773-1780: kinderen Hendrik Dirkszn
1781 e.v.: Aert Jan Ceurlings
Uit deze lijst blijkt dat Hendrik door de jaren heen zo'n 5 koeien en een paar kalveren had. Hij bezat 16 Ó 17
lopens land.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-180 t/m II-E-210)

Conclusies:
- De weduwe van Goort van Asseldonk bezat en bewoonde tot haar dood in 1771 het huis aan het Dorshout.
- Goorts neef erfde in 1747 diens huisraad en boerde vermoedelijk op de boerderij van zijn overleden oom Goort.
- Na Hendriks dood in 1774 bezaten zijn kinderen dit huis.

9.
In de hertogelijke cijnsregisters van Veghel staan de volgende cijnsbetalers vermeld van een perceel in het 'agterste Dorshout' (kadaster 1832: A937):
- Jan, Tonij, Dilis, Hendrik, Johan en Lijsbet, kinderen Aart Jans den Leesten
- de 3 kinderen van Johannes erven het in 1741
- Hendrick Dircks van Asseldonk koopt het op 16 juni 1742. Hij verkoopt het weer binnen een jaar.
(Bron: RANB, ARRGD, inv. nr. 170 en 171)

10.
Op 12 januari 1748 legde Hendrick Dierck Hendrickx van Asseldonck zijn eed af als schepen van Veghel.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-B-5, geen folio nr.)

Op 28 februari 1760 werd er een nieuwe schepen aangesteld in plaats van Hendrik van Asseldonk.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-B-6, geen folio nr.)

11.
Op 25 juli 1749 werd het goed van Hendricks ouders verdeeld. Hendrick Dirck Verasseldonk kreeg:
- een beemd in Veghel op het Ham, groot circa 3 karren hooi
- een weiland op Lankvelt, groot circa 2 lopens
- 300 gulden van het geld dat Anna bezat toen ze stierf
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 103, fol. 17v-19)

12.
Hendrik bezat samen met Cornelis van Orten de helft van een beemd in Veghel, 'agter Dorshout, genaemt den Kerkenbeemt' (kadaster 1832: A994 en A995), waarvan de andere helft eigendom is van de kerk van Veghel (kadaster 1832: A996). Op 8 mei 1750 wordt die beemd in twee delen gesplitst, de ene helft voor Hendriken Cornelis. De andere helft voor de kerk. Hendrik ondertekende met: 'Hendrick Dierckx van Asseldonck'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 103, fol. 58-59)

13.
Hendricks tweede vrouw werd volgens de registers van koster en van schepenen op 31 oktober 1758 in Veghel begraven: 'de huijsvrouw van Hendrik van Asseldonk, laat man en 6 kinderen na'. Het parochieregister geeft als datum 25 oktober 1758.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

14.
Hendrick kreeg op 5 januari 1760 uit het goed van de ouders van zijn tweede vrouw een boerderij in Veghel, in de Bruggen, toebedeeld, groot 4 Ó 5 lopens (kadaster 1832: D513-D516).
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 104)

15.
Een lijst van huizen en bewoners in Veghel vermeldt: huis no. 269, aan de Leest
1756: Jan Peters van de Wiel
1761: 'den kinder Hendrik van Asseldonk huijse, wert bewoont bij den (keynderen) Jan Thijssen'
1766: 'kinder Hendrik van Asseldonk huijs, bewoonder w(eduw)e Jan Voets'
1771-1776: 'kinder Hendrik van Asseldonk huijs, bewoonderse w(eduw)e Hendrik Houbrake'
1786-1791: 'kinder Hendrik van Asseldonk huijs, bewoonder Jacob van Dael'
1798: 'Jan verbruggen huijs, bewoonder Hendrik vn Broek'
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-17 en 18)

16.
Hendrik Dirk van Asseldonk werd op 11 oktober 1774 in Veghel begraven.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

17.
Op 13 oktober 1774 werden Antonij Lambers van Doorn en Peter Jans van de Wiel aangesteld als voogden over de drie minderjarige kindeen uit Hendriks tweede huwelijk: Anneke, Jacomijn en Johanna. Hierna werdt het goed ge´nventariseerd dat Hendrick naliet aan zijn vijf kinderen uit zijn tweede huwelijk. Op 28 november 1770 had Hendrik 250 gulden gebeurd 'uijt den boedel van Mighiel Bouwmans'. Dit geld werd 'in den sterfhuijse' gevonden, plus nog ongeveer 80 gulden 'gereede penningen'. De vijf kinderen uit het tweede huwelijk hadden recht op dit geld.

De beesten:

- een swart merrie paert, out 3 jaeren
- een blauw heijsel koe, out 5 jaer
- een swarte moer, out 4 jaer
- een swarte bonte tiger, out 3 jaer
- een witte, out 3 jaer
- een swarte bonte mael, out 2 jaer
- een roode bonte kalff, out 1/2 jaer
- een swart bont kalff, out 3 maenden
- een dito grauw heijsel, out 3 maende
- nog een swart bont, out 3 maende
- twee varkens

Gewas in voorraad:

- eenig hoij en stroij met kooren
- daer in eenig havere stroij met havers
- eenigh leijnsaet
- eenige nutsaers en ander hout
- eenige boomen, erten en groensaet
- eenig vlas
- eenige aartappelen

De meubilaire goederen:

- een kast met 4 deuren
- een kast met 2 deuren
- nog een quade kast
- een eijke kist, slot in geheng vast
- een ronde tafel
- vijff stoelen
- twee kleijnen biese stoelen
- drie vlasbraken
- drie schotelrecken
- een spiegel
- drie spinnewielen
- vier haspels
- een boterstand en toebehooren
- twee room- en een melctob
- een scherfort en (teenis?)
- een wateremmer
- twee wascuijpen
- ses koebacken
- een peersbak en reep
- een hoge kar met beslage raderen
- een eertkar
- ploeg en twee eegden
- een kruijwagen
- haem, sael, ligt, helster en twee hagten
- twee sneijbacken en messen
- vier rieken
- vier schuppen
- een spaij
- twee krabseijsens
- eenen trog

Coper, tin en eijserwerk:

- een copere koeketel van ontrent 60 kannen
- een dito van 40 kannen
- een handtketel van ontr(ent) 15 kannen
- een dito van seve kannen
- een dito van ses kannen
- een dito van twee kan
- een copere roomkan
- een copere deurslag
- een copere schuijmspaen en lepel
- een copere seijge
- een copere koffiepot
- elff tinne, soo groote als kleijne schotelen en samekom
- ses tinnen borden
- twintig tinnen lepels en bortje
- een tinne trekpot en pintje
- een tinne komke
- een blecke gieter
- een lantaeren
- een blecke koffiepot
- een eijsere moespotje
- twee streijkeijsers
- ax en hack
- beijl en hiep
- een hargetauw
- twee seijsens en drie seijten in
- beerhack
- vier vlegels en vier gavels
- twee leeren en twee wannen
- een asbak
- een blaaaspeijp en vuurschup
- drie lampen
- twee punders
- een horlogie
- een eijsere ketel
- een hangeijser
- tien varkenstaelen

Bedt, bult, linnen en wollen:

- bedden competeren de voorkinderen
- twee wollen dekens
- twee paer gordijnen
- een schoorsteenkloot
- vier paer slaeplakens
- ses tafellakens
- een karhuijff
- agt meelsacken

Kleederen van overledene:

- eenen bruijnen rok
- een sergie broek
- een borsie met silveren knopen
- vier hemden
- vijf dassen

Schulden des boedels 'sijnde eenige weijnige dootschulde en staats- en dorpslasten':

- 125 gulden aan Jan Toni Reijbroek
- 125 gulden en 'eenige intrest en landthuur aen Rut Hendrik Cluijtmans'

Aart van Asseldonck ondertekende met zijn eigen naam. Jennemaria Hendrik van Asseldonk en Hendriena Hendrik van Asseldonk ondertekenden beiden met een kruisje, omdat ze niet kunnen schrijven.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 107, geen folio nr.)

18.
Ook de onroerende goederen werden in dese inventaris opgenomen. Deze worden hierna genoemd bij de verdeling van deze goederen. Ook worden ze opgesomd bij de verpachting van deze goederen op 12 januari 1775. Bij de verpachting ondertekenden met hun eigen naam: Dierk Hendrik van Asseldonk en Aart van Asseldonk. Jennemie van Asseldonk ondertekende met een kruisje, 'verclaert niet te konnen schrijve'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 150, fol. 230v-233v)

19.
Op 5 mei 1776 werd de helft van 'den Kerkenbeemt' gelegen in Veghel in het Dorshout, verdeeld tussen:
- Antonetta, dochter van Willemijna Cornelis van Orten en Jan Tonis van Eert (kadaster 1832: A994), en
- Dirk en Jennemie, meerderjarige kinderen van Hendrik van Asseldonk en Johanna Janse van de Wiel, en Anneke,
  Jacomijna en Johanna, minderjarige kinderen van Hendrik en Johanna (kadaster 1832: A995).
Beide helften zijn ongeveer 2 karren hooi groot. 'Dierck Hendrick van Asseldonk' ondertekende met zijn naam, Jennemie Hendrik van Asseldonk ondertekende met een kruisje.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 107, fol. 192-193)

20.
Het maatboek van Veghel uit 1791 vermeldt als eigenaren van percelen:

nr. 1239 (kadaster 1832: A755 + A765): 'eenen beemt in de Hel', groot 310 roeden
- de kinderen Hendrik van Asseldonk 1/2 en Hendrik J. van de Ven 1/2
- Aard Jan Ceurlings 1/2 en Jan van den Boogert 1/2

nr. 1373 (kadaster 1832: A995): 'eenen beemt', groot 70 roeden
- de kinderen van Hendrik van Asseldonk (doorgestreept)
- Aart Jan Ceurlings, Hendricus van de Lande, Jan Dirk Verrmeulen en Jan Tonie Verbruggen
- Hendrik van der Landen

nr. 1388 (kadaster 1832: A1044): 364 roeden
- Antonie van der Steen 1/3, Jan hendrik Cluijtmans 1/3, de 5 kinderen van Hendrik van Asseldonk 1/6 en Hendrien Hendrik van Asseldonk 1/6
- Het 1/6 deel van de 5 kinderen van Hendrik van Asseldonk wordt opgevolgd door Hendrik van der Landen.
- Antonij van der Steen 1/3, Noldina Kluijtmans 1/3, en Aard Jan van de Ven 1/3

nr. 1511 (kadaster 1832: D979): 'eenen beemt', 77 roeden
- de kinderen van Hendrik Dirk van Asseldonk
- Jan Dirk Vermeulen
- de weduwe van Martinus van Asseldonk, geboren Frankefort

nr. 1677 (kadaster 1832: D1801): 'groes', 84 roeden
- de 5 kinderen van Hendrik van Asselonk
- Aard Keurlings, 'deyling'

nr. 2295 (kadaster 1832: D513 t/m D516): land, groot 234 roeden, af voor huis 6 roeden
- de 5 kinderen van Hendrick van Asseldonck
- Dirk van Asseldonk 1/2 en Jan Antonij Verbruggen 1/2
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-13, 14 en 16)

21.
Op 25 april 1792 deelden de kinderen uit het eerste huwelijk van Hendrick Dircks van Asseldonk met Joanna Maria van de Meer het goed van hun ouders. De boerderij en veel van dit goed was door hun vader van Goort van Asseldonk geŰrfd. In 1743 had hij nog geen onroerend goed, in 1747 erfde hij van Goort van Asseldonk. Goed dat hij na 1748 verwierf werd geŰrfd door de kinderen uit zijn tweede huwelijk.

Aart van Asseldonk kreeg:
- een huis, schop, bakhuis, erf en aangelegen land in Veghel in het Dorshout, groot circa 5 lopens
- 2 percelen akkerland in het Dorshout, afkomstig van Adriaen Art Ceurlings, groot circa 2 lopens
- een perceel akkerland in het Dorshout, groot circa 4 lopens
- een weiland in het Dorshout, 'de Heesch', groot circa 3 lopens
- Aert diende aan zijn zus Hendrina duizend gulden te geven

Jan Johannes van de Ven, gehuwd met Catharina van Asseldonk, kreeg:
- een perceel akkerland in Veghel, int Akertm 'in de Wielse Hoef, op de Scheifelaer', groot circa 3 lopens
- een beemd in het Dorshout, 'Barloes beemt, int Vossenhoek', groot circa 3 lopens
- een akker in veghel, genaamd ''t landt agter casteel', groot circa 2 lopens.

Hendriena van Asseldonk kreeg:
- 1/6 in een beemd in het Dorshout, 'den Hontstart', groot circa 2 karren hooi
- duizend gulden van haar broer Aart
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 110, fol. 197-199)

22.
Op 24 juli 1793 werden de goederen van Hendrik van Asseldonk en zijn tweede vrouw, Joanna van de Wiel, verdeeld.

Hendrikus Gerard van der Landen, gehuwd geweest met wijlen Jennemaria, kreeg:

1/6 deel in een beemd in het Dorshout, 'den Hontstart', hooiende met Antonij van der Steen. De gehele beemd is 7 lopens en 14 roeden groot. Maatboek 1792, nrs. 1491 en 1492 (kadaster 1832: A 1044). Bij de inventaris van het goed op 2 november 1774 wordt als grootte 2 karren hooi gegeven, en hooiende met de kinderen uit het eerste huwelijk van Hendrick van Asseldonk. Er staat geschreven dat de beemd door Hendrick van Asseldonck is aangekocht tijdens zijn tweede huwelijk met Joanna van de Wiel. Bij de verpachting op 12 januari 1775 was men 'hoyende met Aert van Asseldonk cum suis'. De beemd werd toen voor 5 gulden gepacht door Dirk van Asseldonk.

een beemd in het Dorshout, groot 1 lopens en 20 roeden, maatboek nr. 1471 (kadaster 1832: A995). Volgens de inventaris is ook dit perceel door Hendrick van Asseldonk in zijn tweede huwelijk gekocht. Het wordt dan 'het Kerkenbeemtje' genoemd, hooiende met Jan Tonis van Eert. Bij de verpachting in 1775 wordt als grootte 2 karren hooi gegeven. De beemd werd toen voor 5 gulden en 10 stuivers gepacht door Jan Tonis van Eert.

25 gulden te geven aan mede-erfgenaam Aart Ceurlings

Jan Dirk Vermeulen, getrouw met Jacomijn, kreeg:

een beemd op het Ham, groot 1 lopens en 27 roeden, maatboek nr. 1656 (kadaster 1832: D797). Bij de inventarisatie wordt verrmeld dat Hendrick dit perceel 'het Cleijn Beemtje', groot 3 karren hooi, erfde van zijn ouders Theodorus van Asseldonck en Anna van den Broeck. In 1775 werd de beemd voor 7 gulden en 10 stuivers gepacht door Aert H. van Asseldonk.

100 gulden te ontvangen van mede-erfgenaam Jan Tonij Verbruggen

Jan Antonij verbrugge, gehuwd met Johanna, kreeg:

een klein huisje met land daarbij, groot de helft van circa 4 lopens en 34 roeden, maatboek nr. 2640 (kadaster 1832: 1/2 van D 513 t/m 516), in Veghel aan de Leest, aan de Oude Aasteegt. In de inventarisatie staat dat dit goed afkomstig is van Johanna Jan Peters van de Wiel, door een deling te Veghel op 5 januari 1760. De ligging is dan 'in de Bruggen'. Ook hoorde er een akker van 2 lopens bij, 'den Acker', gekocht in het tweede huwelijk. In 1775 werd het huis en 1/2 lopens land voor 8 gulden en 10 stuivers verpacht aan Johannis Hendrik Houbraken. De resterende 3 1/2 lopens land werd voor 29 gulden verpacht aan Thomas Janse van de Sande.

Aart Jan Ceurlings, gehuwd met Anna, kreeg:

een beemd in Veghel op het Middegaal, in de Hel, groot samen met de beemd van Hendrikus Johannes van de Ven 6 lopens en 10 roeden, maatboek, nrs: 1295 en 1296 (kadaster 1832: A755 en A756). Bij de inventarisatie in 1774 staat vermeld dat het perceel gekomen is van Johanna Jan Peters van de Wiel, door een deling te Veghel op 5 januari 1760. Het perceel 'de Hel' is dan gelegen in de Aabroeken en groot circa 4 karren hooi. In 1775 werd de beemd voor 8 gulden en 10 stuivers gepacht door Claes Lambert Versteegde.

een 'eeuselvelt' in Veghel op het Ham, groot 1 lopens en 34 roeden, maatboek nr. 1866. Bij de inventarisatie in 1774 is de ligging aan het Lankvelt en de grootte circa 2 karren Hooi. Het perceel werd in 1775 voor 8 gulden gepacht door Johannes Lambers van den Heuvel.

Dirk van Asseldonk kreeg:

de helft van 4 lopens en 34 roeden land gelegen bij het huisje in Veghel in de Leest, in de Brugge, aan de Oude Aasteegt, maatboek nr. 2640 (kadaster 1832: 1/2 van D513 t/m D516).
 
Met hun eigen naam ondertekenden: 'H. v.d. Landen', 'Dierk van Asseldonl', 'Jan Dirk Vermeulen', en 'Jan Tonis Verbruggen'. Aert Jan Ceurlings ondertekende met een kruisje, 'verklaart niet te konnen schrijven'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 110, geen fiolio nr.)
Afkortingen Historische sites