Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Hendrick van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer, bierbrouwer, grutter, herbergier, brugwachter

Geboren: in 1766
          Vader  : Aart, zoon van Hendrick Dircks van Asseldonk
          Moeder: Hendrina, dochter van Hendrick van de Tillaart

Overleden: in 1830

Gehuwd in 1791 met Margarita, dochter van Jan Francis Govers Hoogaarts

Kinderen:

- 1792: Theodorus
- 1794: Maria
- 1796: Catharina
- 1798: Johannes
- 1800: Arnoldina
- 1802: Franciscus
- 1804: Catharina


Gegevens:

1.
Hendrick werd op 11 februari 1766 in Veghel gedoopt als zoon van Arnoldus van Asseldonk en Hendrina van de Tillaart.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Op 14 april 1792 gingen in Veghel in ondertrouw: 'Hendricus Aerts van Asseldonk, jongman, oud omtrent 26 jaeren en Margrieta Janse Govers, jongedogter, oud omtrent 26 jaeren, beijden geboortig en wonende binnen desen dorpe van Veghel.' Op 29 april 1792 trouwden ze.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

3.
Het eerste kind werd enkele maanden na het huwelijk geboren.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

4.
Op 1 december 1798 verkocht Aart van Asseldonk voor 2.000 gulden een huis en landerijen in Veghel in het Dorshout aan zijn zoon Hendrik. Hendrik ondertekende met: 'Hendrikus A. van Asseldonk'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 112, geen folio nr.)

5.
Hendrikus woonde toen al 5 of 6 jaar in dat huis. Voordien woonder er zijn half-oom Aert Keurlings.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-17 en II-E-18)

6.
Op 6 juli 1799 verscheen voor de Veghelse gemeenteraad: 'Hendrikus Aart van Asseldonk, wonende alhier, dewelke bij deese verklaert sig bij requeste aan het vertegenwoordigent lighaam te hebben geadresseert, versoekende daer bij vergunt te worden om aan sijne huijsinge binnen deesen dorpe van Veghel gelegen een bierbrouwerije op te rigten.' Op 10 mei 1799 werd hem toestemming verllent door 'besluijt van de eerste kamer van het vertegenwoordigent lighaam.' Hierna werd het besluit op 24 mei 1799 door de tweede kamer 'bekragtigt en verandert in een decreet'. Op 28 mei 1799 werd het opgenomen in het 'register der besluijten van het uitvoerend bewind der Bataafse republieq', en op 1 juni 1799 in het 'register der resolutien van den regent van inwendige politie en toesigt op den staat van dijken, wegen en wateren.' Hendrik verklaarde op 6 juli 'bij deese sig te verbinden om de ordonnantien op het stuk van de brouwerijen, en van den opheff van den impost van de bieren geėmaneerd en als nog in observatie gebleeven, behoorlijk en laastelijk te sullen nakomen en observeeren oft nader zal zijn voorsien, alles op verbant van regten.' Ondertekend door o.a.: 'Hendrikus A. van Asseldonk'.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-B-9)

7.
Over het beroep van Hendrik is verder het volgende te zeggen.
- In 1810 woonde Hendrik in Veghel aan de Leest. Toen in 1815 en 1817 twee van zijn zonen ingeschreven werden voor de   Nationale Militie werd als beroep van hun vader 'landbouwer' gegeven. Ook toen in 1822 zijn dochter Maria begraven werd, werd gezegd dat haar ouders 'bouwlieden' zijn.
- Toen dochter Catharina in 1827 begraven werd, werd als beroep van haar vader 'grutter' gegeven. Een grutter, of grutmolenaar is iemand die grut maakt. Grut is gebroken boekweit of graan.
- In een register van patentschuldigen van 1829 (volgnr. 17) wordt Hendrik genoemd als wonende aan het Hoogeind te Veghel met als beroep 'tapper, grutter met handmolen'. Vermoedelijk had hij een herberg, want in 1830 heeft zijn zoon Johannes als beroep 'herbergier'.
- In 1830 woonde Hendrikus aan het Hoogeinde en is dan 'brugwachter'. In hetzelfde jaar overleed hij, en toen werd hij nog 'tapper' genoemd.
(Bron: NAA, inv. nr. 1458, 1520, 2475 en 2481, bevolkingsregister 1830)

8.
Op 18 februari 1807 werd het goed verdeeld van Jan Francis Govers en Ardiena Klaas Donkers. Adriaan Ketelaars was getrouwd met dochter Johanna en Hendrikus Aard van Asseldonk met dochter Margarieta. Hendrik kreeg 'een groesveld, houtwasch en geregtigheden gelegen binnen desen dorpe van Veghel op de Watersteegd, in den Hemel, groot 4 ą 5 lopens.' 'Hendrikus A. van Asseldonk' ondertekende met zijn eigen naam.
(Bron: SABNO, rayon Veghel, OAA Veghel, inv. nr. 113, geen folio nr.)

9.
In 1810 woonde Hendrikus met zijn gezin in Veghel aan de Leest. Thuis woonden toen de twee jongste kinderen 'Fransies en Catriena'. 'Dirk, Anna (Arnoldina) en Johannes' woonden toen bij hun grootouders Aart van Asseldonk en Hendrien van den Tillaart.
(Bron: OAA Veghel, bevolkingsregister 1810)

11.
In 1840 woonden in een huis aan het Hoogeind:
- Hendrikus van Asseldonk, 63 jaar, brugwachter
- Maria Govers, 64 jaar, geboren in Veghel
- Johannes van Asseldonk, 33 jaar, herbergier
- Arnoldina van Asseldonk, 28 jaar, naaister
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1830)

12.
Hendrikus overleed op 17 augustus 1830, om 11.00 uur voormiddag, oud 65 jaar, tapper van beroep, wonende in Veghel en echtgenoot van Margaretha Govers.
(Bron: RANB, memories van successie, kantoor Sint-Oedenrode, inv. nr. 22, memorienr. 38; NAA Veghel, inv. nr. 1520)

13.
Margaretha Govers, dochter van Johannes Govers en Arnoldina Donkers, weduwe van Hendricus van Asseldonk, oud 77 jaar, overleed op 18 december 1839, om 12.00 uur 's middags. Ze was op 4 augustus 1763 in Veghel geboren,
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1521)
Afkortingen Historische sites