Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Adriaen van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1745
          Vader  : Lambert, zoon van Hendrik Hendriks van Asseldonk
          Moeder: Jenneke, Willem Hendriks van den Heuvel

Overleden: in 1817

Gehuwd in 1775 met: Jennemie, dochter van Dielis Hoppenaars

Kinderen:

- 1777: Lambert
- 1780: Dielis
- 1783: Dielis
- 1787:
Willem


Gegevens:

1.
Adriaen werd op 10 augustus 1745 in veghel gedoopt.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Toen Adriaen 9 jaar oud was overleed zijn vader. Lambertus Hendriks van Asseldonk werdt op 19 (parochieregister) of 22 (schepenen en koster) december 1753 in Veghel begraven.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

3.
Op 6 mei 1775 gingen voor Veghelse schepenen in ondertrouw: 'Adriaen Lam(ert) van Asseldonk, jongman, out omtr(ent) 29 jaeren ende Jenneke Dielis Hoppenaars, jongedogter, out omtr(ent) 28 jaeren, beijde geboortig en woonende alhier.' Ze trouwden op 21 mei 1775.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

4.
Willem, Arien en Marie verwierven een perceel grond in Veghel op de Lage Heide, groot 5 lopens, 31 roeden en 10 voeten, belast met een jaarlijkse cijns van 1 stuiver en 5 1/4 penningen. Op 15 juli 1760 werd de cijns afgelost met een bedrag van 5 gulden, 6 stuivers en 4 penningen.
(Bron: RANB, ARRGD, inv. nr. 170 en 171)

5.
Adriaen Lamberts van Asseldonk woonde in Veghel op het Ven.
- 1777: hij woonde in huis D-10, waar eerder Dirk Vrensse woonde.
- 1781: in 1781 kwam Antony Cleef in dit huis wonen Adriaan ging in 1781 in huis D-9 wonen, waar eerder Dirk van Berkel woonde
- 1800: vanaf 1800 tot 1805 en ook in 1810 woonde hij weer in huis D-10, waar tot en met 1799 Joost van der Heijden woonde.
(Bron: OAA Veghel, nv. nr. II-E-238, 180 t/m 232)

6.
Uit hetzelfde register blijkt dat Adriaan meestal 2 of 3 koeien heeft, meestal met een kalf erbij. Zijn grondbezit varieerde:
1777-1791: 8-10 lopens
1792-1794: 13 lopens
1795-1799: 9-10 lopens
1800-1802: 8-9 lopens
1803-1805: 6 lopens

7.
Het maatboek van Veghel van 1791 vermeldt:
nr. 168 (kadaster 1832: deel van B173): 'een parceel teullandt en cant', groot 148 roeden, 128 roeden akkerland en 20 roeden weiland
- Jenneke Wilm van den Heuvel
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 168a (kadaster 1832: deel van B173): 'voorpoting, ten zuijden'
- Jenneke Wilm van den Heuvel
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 766 (kadaster 1832: A22): 'teulland', groot 66 roeden, waar in 16 roeden grasland, 'den Kerkpad'
- Jenneke Wilm van den Heuvel het vruchtgebruik
- Adriaen Lambert van Asseldonk, door een deling

nr. 768 (kadaster 1832: A41 en A42): 'huijsinge en teulland', groot 128 roeden, waar in 35 roeden gras, huis 12 roeden, belast met een balkcijns.
- Jenneke Wilm van den Heuvel het vruchtgebruik
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 768a (kadaster 1832: A45): 'voorpoting groes 1801', groot 49 roeden
- Jenneke Wilm van den Heuvel het vruchtgebruik
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 774 (kadaster 1832: A36 en A37): 'groesland', groot 206 roeden, 'de Camp'
- de weduwe van Lambert van Asseldonk, Jenneke van den Heuvel, het vruchtgebruik
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 775 (kadaster 1832: A39 en A40): 'groesland', groot 202 roeden, 'de Camp'
- de weduwe van Lambert van Asseldonk, Jenneke van den Heuvel, het vruchtgebruik
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 778 (kadaster 1832: A52): 'teulland', groot 59 roeden, waar in 25 roeden weiland
- de weduwe van Lambert van Asseldonk
- Adriaan Lambert van Asseldonk, door een deling

nr. 781 (kadaster 1832: A66 en A67): 'teulland' groot 145 roeden, waar in 70 roeden weiland
- de weduwe van Lambert van Asseldonk, Jenneke van den Heuvel, het vruchtgebruik
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 782 (kadaster 1832: A63-A65): 'teulland', groot 211 roeden, waar in 191 roeden weiland
- de weduwe van Lambert van Asseldonk, Jenneke van den Heuvel, het vruchtgebruik
- Adriaen Lambert van Asseldonk

nr. 2169 (kadaster 1832: A1075-A1076): 'twee velden landt' groot 168 roeden, waarin 113 roeden gras, genoemd 'Quade Koop' en 'Weyke'.
- Adriaen Lambert van Asseldonk
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-13, 14 en 16)

8.
Op 24 april 1801 werd het goed van zijn ouders verdeeld. Adriaan kreeg:
- een huis, schop, bakhuis en aangelegen land in Veghel 'opt Ven' aan de Watersteeg, groot 10 lopens (kadaster 1832: A36, A37, A39-A42)
- 1 lopens akkerland op het Ven (kadaster 1832: A22)
Adriaan Lambert van Asseldonk ondertekende met een kruisje, verklarend niet te kunnen schrijven.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 112, geen folio nr.)

9.
Adriaens vrouw overleed op 16 juni 1810.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

10.
In 1810 woonden in Veghel in hetzelfde huis:
- Adriaan Lambertus van Asseldonk, weduwenaar, geboren op 8 september 1742
- Zijn kinderen: - Delis, geboren op 28 juni 1783
                        - Lambert, geboren op 11 mei 1776
                        - Willem, geboren op 28 mei 1785, gehuwd met Adriana van Deursen, op 27 november 1784 in Dinther
                          geboren
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1810)

11.
In een lijst van huizen en eigenaars in Veghel van 1816 wordt als eigenaar van huis nr. 143 aan het Ven genoemd: 'Adriaan Lambert van Asseldonk, bouwman'.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1191)

12.
Adriaan van Asseldonk overleed op 25 november 1817, om 12.00 uur 's middags, bouwman van beroep, 73 jaar oud, weduwenaar van Johanna Maria Hoppenaars, en zoon van wijlen Lambert van Asseldonk en Maria van den Heuvel.
(Bron: NAA Veghel, burgerlijke stand)

13.
Op 25-11-1817 om 13.30 uur verscheen voor Josephus Franciscus de Kuyper, burgemeester van Veghel, Hendrikus van den Tillaar, landbouwer, wonende aan het Ven, die vertelde dat Adriaan van Asseldonk, landbouwer, wonende in Veghel, oud circa 72 jaren, in een niet ver van zijn huis gelegen veld, genaamd het Wuyten, de koebeesten op de spurrie tuyerende door het onweeder was doodgeslagen, benevens de drie by hem hebbende melkkoeyen.

Geassisteerd door den adjunct burgemeester, Felix Spaapen, dorpsdoctor, en Johannes van Doorn, doctor in de medicijnen, is de burgemeester direct er naar toe gegaan, “en by inspectie bevonden dat den voornoemden van Asseldonk (die door zyn zoon inmiddels met de kar was tehuys gehaald en waar op hy in de schop nog werkelijk levenloos lag) een ligte kneusing ter groote van een stuyver booven op het hoofd had, en dat aan de regterzyde zyne haaren door het vuur geheel verschroeyd waaren, kunnende men overigens niets aan het lighaam bespeuren dan een ligte verschroeying te zyde aan het voorhoofd, hebbende de doctooren naar alle middelen in het werk gestelt te hebben ten einde te bespeuren of er nog leeven was, verklaard geenen tekenen hoegenaamd van leeven te kunnen vinden.

Voorts ons geassisteerd als boven begeeven hebbende ter plaatse genaamd het Wuyten alwaar het ongeval gebeurt was, hebben wy bevonden dat cirka twintig treeden van een eyken wal op een groote vlakken akker drie koebeesten waar van d'eenen met de voet nog aan den tuyerpaal was vastgemaakt in een oppervlakte van cirka vyff vierkante stappen by elkander daar op den grond laagen uitgestrekt, en zeer dik opgezwollen, waarin kunnende men ten duydelykste aan de huyd der beesten de uitwerking van den weerligt waardoor de haaren in diverse rigtingen waaren verschroeyd en dippe spooren op sommige plaatsen tot door het vel gebrand, bespeuren in het midden tussen de beesten lag den hoed van den overleedenen waer van een groot gedeelte in stukken was geslaagen.

Waernaer wy den zoon van den overleedenen, Willem van Asseldonk, landbouwer alhier, hebben ondervraagt (die zynen vader met de kar had huyswars gereeden), die ons heeft verklaard dat de dienstmaagd van het huys, Willemyn van Kol, naar den eerste donderslag die zig deed hooren, cirka quartier voor twaalf uuren naar het veld was gegaan ten einde den ouden man die aldaar de koebeesten aan de spurrie tuyerde te helpen huyswaards brengen, zy den ouden man benevens de drie koebeesten dood ziende leggen, zeer ontstelt huyswards is geloopen, dat hy daarop dit hoorende direct naar opgenoemde plaats is gegaan, en aldaar de beesten in dezelfde positie heeft gevonden als door ons gezien is, en dat zyn vader tussen de koebeesten op zyn aangezigt dood ter aarde lag, hebbende in zyn linkerhand het touw waaraan de twee beesten waaren vastgemaakt met waarschynelyke intentie om de nog vast staande koe los te maaken en voor de buy huyswaards te leiden.”

14.
Adriaan werd op 28 november 1817 in Veghel begraven.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1519)

15.
In 1832 bezaten de kinderen van Adriaan Lambert van Asseldonk in Veghel:
De Kampen    A22        bouwland
De Kampen    A36-A39    weiland
De Kampen    A41        bouwland
De Kampen    A42        huis, schuur en erf
De Kampen    A45-A46    weiland
De Kampen    A51        weiland
De Kampen    A52        bouwland
De Kampen    A54        weiland
De Munten     B173       bouwland
De Heide       B174       gemeentegrond, door de eigenaars beplant
(Bron: Veghel, NAA Veghel, kadaster, inv. nr. 2794 en 2795)
Afkortingen Historische sites