Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Johannes van Asseldonk


Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1818
	Vader: Johannes, zoon van Aart Hendriks van Asseldonk
	Moeder: Maria, dochter van Wilbert van de Donk

Overleden: in 1891

Gehuwd in 1858 met: Antonetta van der Sanden

Kinderen:

- 1859: Maria
- 1860: Henrica
- 1863: Franciscus
- 1865: Franciscus
- 1866: Johannes
- 1868: Elisabeth
- 1869: Helena
- 1872: Leonardus
- 1874: Adriana

Gegevens:

1.
Johannes van Asseldonk werd op 15 maart 1818 in Veghel gedoopt als zoon van Maria van de Donk. Zijn vader Johannes van Asseldonk was enkele maanden daarvoor overleden.
(Bron: PA Veghel)

2.
Tot aan zijn huwelijk woonde hij thuis in Veghel aan de Doornhoek.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

3.
In 1837 wordt hij in Veghel ingschreven voor de Nationale Militie. Omschrijving: aangezigt: ovaal, voorhoofd: hoog, oogen: grijs, neus: dik, mond: gewoon, kin: lang, haar: blond, wenkbraauwen: blond, merkbaare teekenen: geen, maat: 1 el, 7 palmen, 0 duiemen en 0 strepen (1,70 m).
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 2560)

4.
Op 12 februari 1858 trouwde Johannes met Antonetta van der Sanden.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1461)

5.
Na het huwelijk woonde het echtpaar in Veghel aan de Doornhoek (kadaster 1932: E1671, adres in 2003: Pastoor Clercxstraat 20, Zijtaart). Het huis was eigendom van J.H. de Munck. Eerder woonden er de kinderen van Theodorus de Bie.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister; mondelinge mededeling in 1979 van Toon Kanters, Pastoor Clercxstraat 9, Zijtaart)

6.
Johannes woonde heel zijn leven in hetzelfde huis. Zijn broer Theodorus heeft enige tijd bij hem gewoond. Hun kinderen Jan en Jaan van Asseldonk bouwden rond 1900 het huis dat in 2003 het adres heeft: Pastoor Clercxstraat 18, Zijtaart. Dochter Maria, getrouwd met Sebastianus van der Bruggen, bewoonde het ouderlijk huis, Pastoor Clercxstraat 20, Zijtaart.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister; mondelinge mededeling in 1979 van Toon Kanters, Pastoor Clercxstraat 9, Zijtaart)

7.
Johannes van Asseldonk behoorde tot de commissie die door de bisschop mgr. Zwijssen was belast met het bouwen van de Zijtaartse kerk. In 1872 werd Zijtaart een zelfstandige parochie. Tot aan zijn dood was Johannes lid van het Zijtaartse kerknestuur. Op 11 januari 1875 was hij secretaris van het kerkbestuur.
(Bron: PA Zijtaart)

8.
Een brief in het archief van de parochie Zijtaart schrijft: 'Mynheer en vriend Van Asseldonk. Van harte dank ik U Ed. voor de goede berigten die Gij my wel wegens de opening van Uwe Kerk hebt willen doen geworden. Ook Uw Waardige Herder had my de eer gedaan van Zyne inbezitneming my berigt te geven, evenals de plegtigheid der goede Gemeente. God zy er over geloofd en gedankt, want het is Zyn werk! Maar na God komen de verdiensten aan U lieden met den braven Van Weert aan het hoofd. Uw moed, Uw vertrouwen in de goede zaak, en Uwe volharding, hebben den Hemel en de aarde geweld aangedaan klagten tegemoet te komen. Wil ons respect aan den wel Eerwaarden Heer Pastoor, en onze welmeenenden groeten overbrengen aan al de leden ... de geachte kerkmeester en aan Vader van Weert, met den hartelyksten wensch, dat God U allen lang en voorspoedig gebruik van het Godshuis gunne, onder genot eener fiksche gezondheid! Met de meeste achting en vriendschappelykste gevoelens. U Ed. Zeer D.V. Dienaar J.W. Van Zon, 's Bosch 11 mei 1872.'
(Bron: PA Zijtaart)

9.
Johannes overleed op 73-jarige leeftijd in Zijtaart aan de Doornhoek, op 30 januari 1891, om 6.00 uur 's morgens.
(Bron: RANB, memories van successie, kantoor Veghel, inv. nr. 12, memorienr. 276)

10.
Het begraafegister van Zijtaart schijft dat Johannes kerkmeester was en grote verdiensten voor de kerk heeft gehad.
(Bron: PA Zijtaart)

11.
In een vergadering van het Zijtaartse kerkbestuur in 1891 werd gemeld dat Johannes van Asseldonk overleden is. 'In Maart overleed Joannes van Asseldonk, kerkmeester. Hij behoorde reeds tot de comissie door Mgr. Zwijsen belast met het bouwen der kerk en was vanaf de oprichting der parochie lid van het Kerkbestuur. Veel heeft de man voor de Kerk en parochie gedaan. In zijne plaats werd benoemd tot Kerkmeester benoemd Antonius van Asseldonk, neef of broederszoon van zijn voorganger.' Johannes was bij zijn dood lid, secretaris en penningmeester van het kerkbestuur.
(Bron: PA Zijtaart, notulen van het kerkbestuur)

12.
Antonetta van der Sanden, weduwe van Johannes van Asseldonk, overleed in Zijtaart op 24 maart 1900, om 8.00 uur 's morgens aan een longontsteking. Ze werd begraven op het kerkhof in Zijtaart. Ze was op 14 mei 1832 in Veghel geboren als dochter van Hendrikus van der Sanden en Helena Koolen.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1544; PA Zijtaart)

Afkortingen Historische sites