Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Theodorus van Asseldonk

Op de foto: v.l.n.r.: achterste rij: Antonia, Maria, Petronella; middelste rij: Willebrordus, vader Theodorus, moeder Lamberdina, grootvader Antonius, Wilhelmina, Adriana; eerste rij: Petrus, Maria Odilia; de foto is gemaakt rond 1917.

Ca. 1926: Staand v.l.n.r.: Mien, Nel, Miet (later zuster Theodosia), Willem, Mie, Piet, Tonia en Jaan
Zittend: Theodorus van Asseldonk en Lamberdina Kerkhof



Theodorus en Lamberdina Kerkhof

Klik op de foto's voor een grotere weergave.

Woonplaats: Veghel

Beroep: boer

Geboren: in 1871
Vader: Antonius, zoon van Wilbert Johannes van Asseldonk
Moeder: Anna Maria, dochter van Theodorus Ketelaars

Overleden: in 1950

Gehuwd in 1901 met: Lamberdina, dochter van Willebrordus Kerkhof

Kinderen:

- 1902: Maria
- 1903: Petrus
- 1904: Petronella
- 1905: Antonia Petronella
- 1906: Petrus
- 1907: Willebrordus
- 1909: Wilhelmina
- 1910: Maria Odilia
- 1911: Cornelia Adriana
- 1912: Maria Odilia
- 1914: Petrus



Gegevens:

1.
Theodorus werd op 13 maart 1871 in Veghel gedoopt als zoon van Antonius van Asseldonk en Anna Maria Ketelaars.
(Bron: PA Veghel)

2.
Op 26 maart 1882 deed hij in Zijtaart zijn eerste H. Communie en op 25 juni 1884 werd hij er gevormd.
(Bron: PA Zijtaart)

3.
Op 11 februari 1901 trouwde Theodorus, landbouwer, in Erp met Lamberdina Kerkhof. De bruid was op 26 juli 1873 in
Erp geboren als dochter van Willebrordus Kerkhof en Petronella Goorts.
(Bron: GA Erp, burgerlijke stand)

4.
Het echtpaar woonde in Zijtaart (gemeente Veghel) aan de Doornhoek. Adres omstreeks 1960: Doornhoek A55, adres in
februari 2003: Pastoor Clercxstraat 22, 5465 RH Zijtaart.
(Bron: mijn grootvader -mva)

5.
Op 13 augustus 1908 kocht Theodorus voor 38 gulden van:
- Adriana Vogels, zonder beroep, wonende te Veghel
- Petronella van der Linden, zonder beroep, wonende te Veghel, weduwe van Hendrikus Vogels
een perceel heide in Veghel op het Leinsven, kadaster E1527a, groot 69 aren en 80 centiaren. De verkoop geschiedde
in de herberg van Jan Smits in Zijtaart.
(Bron: akte in mijn bezit -mva)

6.
Op 18 november 1908 kocht Theodorus van de gemeente Veghel in de Leindsche Del:
- een perceel heide, kadaster E2501 voor fl. 85,--
- een perceel heide, kadaster E2501, naast het vorige perceel, voor fl. 90,--
De verkoop geschiedde in het koffiehuis van Jan van Leest op Zondveld.
(Bron: akte in mijn bezit -mva)

7.
Op 16 april 1910 kocht Theodorus voor 300 gulden de onverdeelde rijdende helft in een beemd in Veghel aan het Dorshout,
kadaster A982 en A983, groot 81 aren en 87 centiaren van de kinderen van Antonius Vogels. De verkoop geschiedde in het
koffieshuis van Theodorus van de Laar in Veghel.
(Bron: akte in mijn bezit -mva)

8.
Op 7 mei 1910 kocht Theodorus van zijn vader Antonius het ouderlijk huis met schuur, stal, schop, erf, tuin, bouw- en
weiland in Zijtaart, ter plaatse Keselaer, Doornhoek en Reibroek.
(Bron: akte in mijn bezit -mva)

9.
Theodorus van Asseldonk, landbouwer, verpachtte op 4 september 1944 aan Petrus van Asseldonk, beide wonende in Zijtaart,
Doornhoek A55, de boerderij op dit adres, met uizondering van een woon- en slaapvertrek, voor een periode van 12 jaren,
van 1 mei 1945 tot 30 april 1957 voor fl. 443,--  per jaar. Kadaster: E 200-202, E362-365, E294-295, E340-342, E1684,
E2491, E2069, E1888, E2986-2987, groot tesamen 8 ha, 70 aren en 90 centiaren, bestaande uit woonhuis, schuur, stal, wei-
en bouwland. In marge: voor half (jaar): Jan fl. 29, ander fl. 7, samen fl. 36, dus Piet fl. 185,25.
(Bron: akte in mijn bezit -mva)

10.
Op 6 september 1949 werden de volgende akten opgemaakt.
- Theodorus van Asseldonk en Lamberdina Kerkhof maakten beiden hun testament op. Ze benoemden elkaar tot enig erfgenaam.
  Zoon petrus en dochter Wilhelmina werden vrijgesteld van de inbreng in de nalatenschap. Wilhelmina kreeg van
  Theodorus en Lamberdina fl. 500,-- uit te keren na het overlijden van beiden.
- Wilhelmina kreeg het levenslange gebruik en bewoning van de voorkamer op de zuidoostzijde van het huis, Doornhoek
  A55, kadaster E363. Ook kreeg ze het levenslange gebruik van kippenkooi en de tuin, zijnde deel van kadaster E362-364,
  groot ongeveer 4 aren.
- Theodorus verkocht aan Wilhelmina de huiselijke inboedel in het ouderlijk huis (Doornhoek A55) met uitzondering van
  het eikenhouten kabinet, maar met inbegrip van het linnen- en lijfgoederen en sieraden, voor fl. 500,--, welk bedrag
  kwijtgescholden werd.
- Theodorus verkocht aan zoon Petrus van Asseldonk de boerderij met weilanden gelegen in Zijtaart, kadaster: E341,
  E362-365, E294, E342, E1684, E340, E2491, E2069, E2987, E3022-3023, E1888, tesamen groot 7 ha en 58 are, voor
  fl. 12.370--.
- Theodorus verkocht aan Johannes Henricus van den Tillaart, landbouwer te Veghel, Doornhoek A62, een perceel weiland
  gelegen te Zijtaart aan de Doornhoek, kadaster E200-202, E2986, groot 1 ha, 12 are en 90 centiare, voor fl. 1.625,--.
(Bron: akte in mijn bezit -mva)

11.
Theodorus overleed op 29 juni 1950 in Zijtaart. Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de ziel van zaliger Theodorus
van Asseldonk, echtgenoot van Lamberdina Kerkhof. Gouden jubilaris der H. Familie en lid van het genootschap tot
Voortplanting des Geloofs. Geboren te Zijtaart 13 Maart 1871 en aldaar overleden 29 Juni 1950 voorzien van de H.H.
Sacramenten der Stervenden.'

12.
Lamberdina Kerkhof overleed op 24 juni 1958 in Zijtaart. Haar bidprentje schrijft o.a.: 'Ter nagedachtenis aan
Lamberdina Kerkhof, weduwe van Theodorus van Asseldonk, geboren te Erp op 26 juli 1873 en oveleden te Zijtaart
24 juni 1958 voorzien van H.H. Sacramenten der Stervenden. Lid van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs en
Ere-lid van de Maria Congregatie. Zij is heengegaan als een hoogbejaarde vrouw, die de last der jaren met ere heeft
gedagen en in al haar gedragingen liet zien, dat zij de betekenis van het leven begreep: een voorbereiding op een
eeuwige zaligheid. Haar hoge opvattingen van het leven prentte zij in aan haar kinderen, voor wie zij er een
afstond voor de bijzondere dienst des Heren. Als haar handen niet meer konden werken, dan wist zij te bidden, een
gebed dat nimmer ophield en nu in de hemel vereeuwigd is in een heerlijk en eeuwig Magnificat. En gij beminde dochter
en eerw. Broede en Zuster bidt voor mij in Uwe religieuze afzondering.'

Afkortingen Historische sites