Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Joannes

Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1693
	Vader: Hendrick, zoon van Hendrick Dirck Jacobs
	Moeder: Theodora, dochter van Joannes Gerits Leesten

Overleden:

Gegevens

1.
Joannes werd op 23 februari 1693 in Veghel gedoopt. Zijn vader werd op 28 mei 1692 in Veghel begraven, zodat Joannes bijna negen maanden na de dood van zijn vader geboren werd.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

2.
In de lijst van inwoners van Veghel staat vermeld:
- 1695: Dirxken, weduwe van Hendrick Hendricks
        Jan de soon, oudt een jaar

- 1701: Dirriske Hendriks
        Jan, seven

- 1702: Dirrixken Hendrick Dircks
        Jan de soon, agt jaer

- 1703: Dirrixken Hendricks
        Jan de soon, negen

- 1704: Dirrixken Hendricks
        Jan de soon, tien jaer

- 1705: Dirrixken Hendrick Hendricks
        Jan, elff

- 1706: Dirrixken Hendrick Hendricks
        Jan, twaelff jaar

Na 1706 zijn Dirrixken en Jan niet meer gevonden op de lijst van inwoners van Veghel.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-29 t/m 36)

3.
Jan overleed in of voor 1725, gezien de volgende akte in de schepenprotocollen van Veghel.

R75, fol. 243 (14-04-1725): ‘Gesien bij mijn heeren den gecommiteerde vant officie ende schepenen van Veghel de request door en wegens Hendrik Hendrix als vader en voogt over syne thien onmondige kinderen verweckt uijt den lyve van Maria Jans Rademakers aen haer eerwaerden gepresenteert, te kennen gevende dat hem suppliant 1/16 part in eenen quaden groescamp gelegen alhier op de Watersteegt is competerende als zijnde aengecomen door ’t overlijden van Jan Hendrix, sijnen halven broeder, en nog 1/16 part van dien in togte is besittende, maakende te samen ontrent een halve kar hoijgewas. Dat de mede proprietarissen ider hare gedeeltens in den selven camp hadde vercogt aen heer ende meester Nicolas de Gijselaar, advocaet en raet tot S’ Bosch, en aen Gerardus de Jong, secretaris alhier. Dat vervolgens dit partje niet dienstig was alleen voor den onmondigen te behouden, en daeromme dt achtste part mede aen haar vercogt omme en voor de somme van eenendertig gulden thien stuyvers vrij gelt, zijnde naar proportie van de anderen’. Hendrik vraagt dit goed te mogen overdragen, met advies van ‘der naaste vrienden van den onmondigen’, Claes Jans Rademakers en Matijs Adriaens van Schijndel. De schepenen geven daarvoor toestemming.


 

Afkortingen Historische sites