Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Antonius

Woonplaats: Veghel, later in Erp

Geboren: in 1676 in Veghel
	Vader: Hendrick, zoon van Hendrick Dirck Jacobs
	Moeder: Theodora, dochter van Joannes Gerits Leesten

Overleden: in 1736 in Erp

Gehuwd met Jenneke Cornelissen van Schijndel
 

Gegevens

1.
Antonius werd op 9 april 1676 in Veghel gedoopt.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

2.
Toen Antonius elf jaar oud was, overleed zijn moeder. Ze werd op 24 september 1687 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

3.
Op 14 februari 1689 stuurde de Veghelse pastoor een brief naar Leuven, waarin hij Antonius, zoon van Henricus Henricusz aanbeveelt voor het verkrijgen van een onlangs vacant geworden studiebeurs op het Groot Begijnhof te Leuven, gesticht door de Bossche Anna van Asseldonk. Arme familieleden en wezen hadden daarbij voorrang. De Veghelse pastoor schreef in het Latijn dat Antonius twaalf jaar oud is en beroofd van zijn moeder. Zijn vader is een katholieke man is, deugdzaam en rechtschapen. Antonius heeft een goed karakter en is gezond. Henricus Henricusz heeft vier kinderen en slechts weinig middelen. Zijn vrouw is lange tijd ziek geweest en voor haar dood is er veel geld uitgegeven voor medicijnen. Het is niet bekend of Antonius al dan niet een beurs kreeg.
(Bron: AR Brussel, Openbare Onderstand Leuven, inv. nr. 4276)

4.
Tonij was zeventien als zijn vader sterft. Hendrick Hendrick Dirck Jacobs werd op 28 mei 1692 in Veghel begraven.
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 4)

5.
In de lijst van inwoners van Veghel van 1693 wordt vermeld: Tony Hendricks boven de 16, door Teunis Jan Gijsen aangebracht. Tonij werkte toen kennelijk bij Teunis Jan Gijsen en was daar inwonend.
(Bron: SABNO, depot Veghel, OAA Veghel, inv. nr. II-B-28)

6.
Het goed van Tonie's vader werd op 14 juni 1694 verkocht en met de opbrengst werden schulden afgelost. Bij de betaling van deze schulden wordt Tonie enkele keren genoemd:
- 'Aen den laeckecoper op de Roijse marckt, laecken ende coleur voor de kinderen tot eenen zant ende twee borsrocken int bijwesen
  van Thonij den soon van Hendrick Hendricx zall(ige)r': 9-11-0
- Op 5 oktober 1694 'tot Roij op de marckt gekogt voor Hendricke ende Thonij twee hemtrocken: 5-19-4
(Bron: RA Veghel, inv. nr 120, geen folio nr.)

7.
Antonij Hendriks Verasseldonk was getrouwd met Jenneke Cornelissen van Schijndel en het echtpaar woonde te Erp. Jennek Cornellissen herroept op 14-10-1735 haar testament van 13-10-1730 voor Schepenen van Erp opgemaakt. In haar nieuwe testament gaat de erfenis naar de langstlevende. Heijlke, dochter vn Geerit van den Elsen krijgt een legaat van 100 gulden en wat huisraad.
(Bron: BHIC, Rechterlijk archief Erp, inv. nr. 73, fol. 293-207. Met dank aan Maarten van Asseldonk uit Zoetermeer die me wees op het betreffende regest op www.bhic.nl)

8.
Een akte uit 1736 geeft de taxatie van de in Veghel gelegen goederen, 'ende metter dood ontruijmt bij Antonij Hendrix van Asseldonk, overleden tot Erp den 15 febrruari 1736.' Naast grond die Tonij misschien in Erp had, had Antonij ook grond te Veghel. Die gronden werden getaxeerd, waarna er een belasting van 1/20 (de twintigste penning) op geheven werd. Deze 'collaterale succesie' werd geheven op goederen van mensen die geen kinderen of echtgeno(o)t(e) nalaten. Hieruit volgt dat Antonij kinderloos overleden is. De in Veghel gelegen goederen zijn:
- Een eeuselvelt ende geregtigheden’, groot ongeveer 1 loopense, 'gelegen alhier opt Ham int Lanckvelt'. Getaxeerd op 60 gulden.
- Het 1/4 deel 'in eenen beemt hoijlants, groot circa twee karren hoygewas, gelegen alhier opt Dorshout, genaemt de Visser, gemeen
  met Roover Jans,’ Getaxeerd op 65 gulden.
In deze acte wordt vermeld: 'Hendrik Hendrix van Asseldonck, broeder en mede erffgenaem van de overledene'.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. 158, geen folio nr.)

Afkortingen Historische sites