Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Marianus Maria

1976 Optatus en Silvester.jpg (566211 bytes) 5 augustus 1976: pater Optatus en pater Silvester
1976 Silvester Optatus Bernardine.jpg (109595 bytes) 5 augustus 1976: pater Silvester, pater Optatus en zuster Bernardine
1985 Optatus.jpg (303314 bytes) 23 decemmber 1985: pater Optatus ontvangt het Verzetskruis van Dries van Agt
1990 ca Optatus.gif (133946 bytes) Ca. 1990: pater Optatus

Woonplaats: Veghel, Rome

Geboren: in 1909
	Vader: Petrus Maria, zoon van Johannes Petrus van Asseldonk
	Moeder: Ardina van Dooren

Overleden: in 1999

Gegevens:

1.
Marianus Maria werd op 8 september 1909 in Veghel geboren.
(Bron: NAA Veghel, burgerlijke stand)

2.
Marianus Maria (roepnaam Janus) werd capucijner broeder in Rome.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van zijn broer Johannes Petrus)

3.
Hij trad op 7 september 1928 in bij de Kapucijnen. Hij werd op 21 september 1935 tot priester gewijd. Bij die gelegenheid ging zijn moeder naar Rome. Zijn kloosternaam was Optatus.
(Bron: schriftelijke mededeling van Mike van den Tillaart d.d. 12 september 2007)

4.
Optatus was gepromoveerd (1939 of 1943?). Zijn proefschrift handelde over een Engelse capucijn: Benedictus van Canfield. Hij kreeg speciaal ontheffing om zonder pij naar Engeland te mogen want met pij mocht hij er niet in.
(Bron: schriftelijke mededeling van Mike van den Tillaart d.d. 12 september 2007)

5.
Hij was hoogleraar kerkgeschiedenis aan het groot seminarie in Udenhout (1951-1964) en later hoogleraar Spiritualiteit in Rome. Hij werkte aan het Ethiopisch College en later aan het Collegio Internationale San Lorenzo da Bridisi dei frati minori Cappucini en het Franciscaans instituut voor spiritualiteit. De pauselijke universiteit (Gregoriana) verdeeld in faculteiten die aan orden zijn toebedeeld. De Jezuiten doen het kerkelijk recht en de Capucijnen spiritualiteit.
(Bron: schriftelijke mededeling van Mike van den Tillaart d.d. 12 september 2007)

6.
Hij publiceerde een aantal artikelen en boeken, vooral over Sint-Franciscus van Assisië. Veel van zijn werken zijn in het Italiaans geschreven. Via internet spoorden we daarvan op:

- Van Asseldonk, Optatus, De geest van Franciscus: proeve van synthese; uitgave in de reeks Gekruiste handen nr. 4
  (Roermond 1946).
- Van Asseldonk, p. Optatus, De geest van de dienares Gods moeder Joanna van Jezus (+ 1648). Stichteres der congregaties
  van penitenten-recollectinen, (Tilburg 1948).
- Optatus van Veghel, Heureux tricentenaire de la vénérée mêre Jeanne de Jésus, fondatrice des Pénitentes-Récollectines:
  1645-1948 (Fayt-les-Manage 1948).
- Optat de Veghel, Benoit de Canfiels (1562-1610): sa vie, sa doctrine et son influence; uitgave in reeks Bibliotheca Seeraphico-
  Capuccina 11 (Romae 1949).
- Van Asseldonk, Optatus, De geest van de Congregatie der Fraters van O.L. Moeder van Barmhartigheid te Tilburg, (Tilburg
  1951).
- Van Asseldonk, Optatus, In de schaduw van het kruis: een synthese van de christelijke volmaaktheid volgens de leer van
  Hubertinus van Casale, uitgave in de reeks Gekruiste handen, nr. 5 (Mechelen 1952).
- Van Asseldonk, Optatus, Het leven van de Zusters Clarissen-Capucinessen; omslagtitel: Met brandende lampen aan de zijde
  van Christus,(Wahlwijlre 1952).
- Van Asseldonk, Optatus, De geest van Clara, (Tilburg 1953).
- Van Asseldonk, Optatus, De seculiere of wereldlijke instituten, (Heemstede 1954); overdruk uir Katholiek Archief 9 (1954) nr.
   9-11, kol. 169-224.
- Van Asseldonk, Optatus, De spiritualiteit van de capucijnen in de Nederlanden gedurende de XVIIe en XVIIIe eeuw: een
   bijdrage tot de geschiedenis van de vaderlandse vroomheid, uitgave in de reeks Batavia sacra (Utrecht 1958).
- Van Asseldonk, Optatus, Die Kirche der Armen in der Sticht des Zweiten Vatikanischen Konzils, (Recklinghausen 1965).
- Van Asseldonk, Optatus, 'San Giovanni Evangelista negli scritti di S. Francesco', in: Laurentianum 18 (1977), 225-255.
- Van Asseldonk, Optatus, 'Le lettere di San Pietro negli scritti di San Francesco', in: Collectanea Franciscana 48 (1978), 69-76.
- Van Asseldonk, Optatus, 'Lo Spirito Santo negli scritti e nella vita di S. Chiara', in: Laurentianum 19 (1978), 145-155
- Van Asseldonk, Optato, La Regula pro eremitoriis, (1979)
- Van Asseldonk, Optato, 'S. Juan evangelista et nos escritos de S. Francisco', in: Selecciones de Franciscanismo, n. 24 (1979)
   459-483.
- Van Asseldonk, Optatus, 'Altri aspetti Giovannei negli scritti di S. Francesco', in: Antonianum 54 (1979), 447-486.
- Van Asseldonk, O., 'La Cartas de S. Pedro en los escritos de S. Francisco', in: Selecciones de Franciscanismo, 25-26 (1980)
  111-120.
- Van Asseldonk, Optatus, 'crocefisso di San Damiano visto e vissuto de S. Francesco', in: Laurentianum 22 (1981), 453-476.
- Van Asseldonk, Optatus, 'François d'Assise imitateur du Christ crucifié, Dieu-homme, dans la tradition franciscaine et capucine', in:
  Collectanea Franciscana 52 (1982), 117-143.
- Van Asseldonk, fr. Optatus (da Veghel), La lettera e lo spirito. Tensione vitale nel Francescanesimo ieri e oggi, (Roma,
  Editrice Laurentianum -G.R.A. Km. 6850, 1985 2 volumes)
- Van Asseldonk, Optato, 'El Crucifijo de San Damián visto por San Drancisco', in: Selecciones de Franciscanismo, n. 46 (1987)
  17-41; en in: Cuademos Franciscanos n. 80, 3-7.
- Van Asseldonk, Optatus, '"Conversio" y "conversatio" en la vida de Francisco y Clara', in: Estudios franciscanos 89 (1988),
  109-126.
- Van Asseldonk, Optato, Una spiritualità per domani. Maria Francesco e Chiara, (Roma, Editrice Collegio s. Lorenzo da
  Brindisi, 1989)
- Van Asseldonk, O., 'Amistad entre Francisco y Clara', in: Selecciones de Franciscanismo, n. 62 (1992) 181-194.
- Van Asseldonk, Optatus, 'Sorores Minores: una nuova impostazione del problema', in: Collectanea Franciscana 62 (1992),
   595-634.
- Van Asseldonk, Optatus, 'Sorores Minores e Chiara d'Assisi a San Damiano: una scelta tra clausura e lebbrosi', in: Collectanea
   Franciscana 63 (1993), 399-421.

7.
1975: P. Optatus is ouder en wit geworden.
(Bron: Familiekroniek Van Asseldonk en Van Dooren, A. van Dooren 1990)

8.
Optatus ontving op 23 december 1985 in 's-Hertogenbosch uit handen van Dries van Agt (toen commissaris van de koningin in Brabant) het verzetskruis.
(Bron: schriftelijke mededeling van Mike van den Tillaart d.d. 12 september 2007)

9.
Pater Optatus deelde zijn belangstelling voor Pater Pio met zijn broer pater Silvester.
(Bron: schriftelijke mededeling van Mike van den Tillaart d.d. 12 september 2007)

10.
In Rome verscheen in 2002 het boek "Duo volti del Francescanesimo - miscelanea in onore di Optatus van Asseldonk e Lazzaro Iriarte ". Door ‘a cura di Andrzej Tomkiel’ - een Poolse Capucijn die door mijn moeder 'de kaoje' werd genoemd. Mijn moeder bezocht Optatus regelmatig in Rome en raakte gaandeweg bevriend met veel van de bewoners van het Ethiopisch college. In dat boek is de eerste bijdrage van Theo Jansen (Nederlands Capucijn; opvolger van Optatus als rector van het Ethiopisch College) onder de titel 'Lo spirito da' la vita - profilo bibliografica di Optatus van asseldonk' en daarin is een bibliografie van Optatus opgenomen. Theo Jansen biedt het boek aan aan mijn moeder met de tekst:

     "Beste Anneke: Een mooie herinnering aan heeroom: een boek aan hem gewijd (samen met Lazzaro Triarte, die samen met
     Optatus in het hoofdbestuur van de orde zat.) De foto van Optatus staat op de voorkant en binnenin. Zijn levensloop vertel ik 
     van blz 13-25. Alles wat Optatus geschreven heeft staat op blz. 27-51. Op blz. 482-486 een brief van Optatus aan P. Lazzaro,
     en op blz. 487-492 een artikel waar hij nog mee bezig was."

Nu ik de papieren van mijn moeder erbij heb gehaald begin ik te twijfelen wie voor haar de kaoie was: Andrzej Tomkiel (geboren 1953) of Janusz Niedzwiecki (geboren 1967).
(Bron: schriftelijke mededeling van Mike van den Tillaart d.d. 12 september 2007)

11.
Pater Marianus Maria van Asseldonk overleed op 31 december 1999.
(Bron: mondelinge mededeling van zijn schoonzus Martha van Berkel d.d. 2 november 2003)

12.
Zijn bidprentje schrijft: 'Gedenken wij dankbaar Pater Optatus O.F.M. Cap. Marianus Maria van Asseldonk. Hij werd geboren 8 september 1909 te Veghel, trad op 7 september 1928 in de orde van de Kapucijnen en werd op 21 september 1935 tot priester gewijd. Na een lang en arbeidzaam leven overleed hij in het ziekenhuis de Baronie te Breda op 29 december 1999 en werd op 3 januari 2000 begraven op het kloosterkerkhof van de Kapucijnen te 's-Hertogenbosch.

Beste medebroeders en zusters, familieleden en vrienden,

Jullie zullen het met me eens zijn dat ik mij geen mooiere dood had kunnen wensen. Ik ben rustig ingeskapen na een lang en mooi leven. Niet dat ik me van geen kwaad bewust ben. Integendeel. Ik vraag graag vergeving voor wat ik jullie tekort mocht hebben gedaan. Zoals ik ook van harte vergeef wie mij niet begrepen of minder positief beoordeeld heeft. In mijn leven heb ik veel mogen leren: met Franciscus, Clara en Maria als mijn favoriete voorbeelden. Ik mag nu samenzijn met hen over wie ik zoveel gesproken en geschreven heb. Een woord van dank aan al die mensen die Gods goedheid voor mij concreet hebben gemaakt. Speciaal dank ik de Kapucijnerorde en mijn oversten voor de vele mogelijkheden die zij mij gegeven hebben. Zonder de Kapucijnen was ik een eenvoudige, Brabantse boerenzoon gebleven. Ik ben dankbaar dat ik constructief heb mogen bijdragen aan de vernieuwing van kerk en Orde. Aan ieder die dit leest herhaal ik: laat je leiden door de Geest van Liefde, de Geest die leven geeft. En aan mijn familie zeg ik: Blijf trouw - ieder op eigen wijze - aan het evangelie, naar het voorbeeld van hen die jullie voorgingen. Ik groet jullie allen met de gezegende woorden van Clara, die mij zeer dierbaar zijn:

     De Heer zegene u en behoede u.
     Hij tone u Zijn aanschijn em ontferme Zich over u.
     Hij wende Zijn gelaat u toe
     en geve u vrede.
     Ik zegene u tijdens mijn leven
     en na mijn dood zoveel ik kan en meer dan ik kan.
     Onze Heer zij altijd met u
     en moge God geven
     dat gij altijd met Hem zijt.


Voor uw medeleven na het overlijden van onze medebroeder en heeroom zijn wij u zeer erkentelijk.
Minderboeders-Kapucijnen
Familie van Asseldonk

Afkortingen Historische sites