Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Johannes

Woonplaatsen: Zijtaart, Boxmeer

Geboren: in 1880
	Vader: Antonius, zoon van Wilbert Johannes van Asseldonk
	Moeder: Petronella Vogels

Overleden: in 1944

Gegevens:

1.
Johannes werd op 13 maart 1880 in Zijtaart gedoopt.
(Bron: PA Zijtaart)

2.
Hij deed zijn eerste communie in Zijtaart op 15 maart 1891 en werd er op 3 oktober 1892 gevormd.
(Bron: PA Zijtaart)

3.
Op 11 april 1903 verhuisde hij van Veghel naar Boxmeer.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

4.
Hij trad in het klooster, zijn kloosternaam was broeder Angelus.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van Wilhelmina, dochter van Jans broer Antonius)

5.
Johannes verhuisde naar Hoogeveen. Op 29 januari 1907 keerde hij weer terug naar Boxmeer. Op 15 oktober 1912 verhuisde hij naar Oss.
(Bron: GA Boxmeer, bevolkingsregister)

6.
Hierna woonde hij (o.a.) in Aalsmeer. Op 8 januari verhuisde hij van Aalsmeer naar Zenderen (gemeente Borne), waar hij tot aan zijn dood in 1944 bleef wonen.
(Bron: GA Borne, bevolkingsregster)

7.
Johannes overleed op 12 december 1944. Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de ziel van zaliger den eerw. Broeder Angelus van Asseldonk, Ord. Carm., geboren te Zijtaart 13 maart 1880. Hij legde zijn gelofte af in het Carmelietenklooster te Boxmeer op 19 jan. 1908. Hij overleed te Zenderen na voorzien te zijn van de Sacramenten der Stervenden 12 Dec. 1944 en werd begraven op het kloosterkerkhof den 15den d.o.v. Hij was bemind bij God en bij de menschen, zijn aandenken is een zegening. Een eenvoudig en nederig kloosterling heeft de orde van Carmel verloren in dezen beminden en beminnelijken overledene. Zijn gehele leven is samen te vatten in deze woorden: hij heeft gebeden, hij heeft gewerkt. In de vroegste morgenuren reeds stortte hij zijn ziel uit in gebeden en verzuchtingen tot God. Zijn werk droeg hij steeds biddende aan God op. Enkele uren voor zijn dood verichtte hij nog zijn nederige arbeid. Van het gezamenlijke gebed met zijn medebroeders begaf hij zich naar zijn legerstede, die na korte tijd zijn sterfbed werd. Stichtend, stil en onopvallend, zoals zijn gehele leven was, zo was zijn dood. Hij stierf gaarne in de hoop op de eeuwige beloning, die hij door de voorbede van Maria met zekerheid verwachtte van zijn goddelijken Zaligmaker. Aan allen liet hij na een verheven voorbeeld van innige vereniging met God in gebed en arbeidzaamheid. Maria, Moeder en luister van Carmel, bid voor hem.'

Afkortingen Historische sites