Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Jan

 Jan, sinterklaas 1969

Klik op de foto voor grotere weergave.

Woonplaats: Zijtaart

Geboren: in 1947
	Vader: Piet, zoon van Theodorus Antonius van Asseldonk
	Moeder: Gerarda Maria, dochter van Johannes van Erp

Overleden: in 1971

Gegevens:

1.
Jan werd op 21 juni 1947 in Zijtaart geboren als zoon van Piet van Asseldonk en Gerarda Maria van Erp.
(Bron: broer van mij -mva)

2.
Zoon Jan deed in 1954 in Zijtaart zijn eerste H. Communie en werd er op 4 juni 1957 gevormd.
(Bron: PA Zijtaart)

3.
Jan verloofde met Agnes Haegens uit Elsendorp.
(Bron: broer van mij -mva)

4.
Hij verongelukte op 23-jarige leeftijd in januari 1971 in zijn juist gestartte champignonkwekerij in Zijtaart (Zondveld). De kwekerij werd hierna overgenomen door zijn broer Theo.
(Bron: broer van mij -mva)

5.
Zijn bidprentje schrijft: 'Laat ons bidden voor onze geliefden, die in Christus zijn ontslapen. Voor de zielerust van Johannes Theodorus Antonius van Asseldonk. Bidden wij, dat hij in Gods licht gelukkig mag zijn. De dierbare, die wij in gebed en H. Misoffer aanbevelen, werd geboren te Zijtaart 20 juni 1947, overleed door een noodlottig ongeval, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, 22 januari 1971 en werd begraven op het Kerkhof te Zijtaart, parochie H. Lambertus, 25 januari d.a.v. Wij allen zijn in Gods hand en wij weten niet, waar en hoe wij zullen stervenl maar slechts de ziele-toestand, waarin wij tot Hem komen, is van betekenis. Gods oordelen zijn ondoorgrondelijk en Zijn wegen onnaspeurlijk! Zie, de Heer heeft gesproken: ik neem datgene van u weg, die gij zo teder bemindt; gij moogt evenwel niet klagen, doch slechts stilzwijgend zuchten. Al te jeugdig heeft God zijn dienaar Johannes tot Zich geroepen in Zijn Rijk van eeuwige zaligheid, waar de jeugd nooit veroudert, waar de vreugde nooit vermindert, waar het leven nooit meer eindigt. Allen, die hem kennen, prijzen hem als een sympathieke, vriendelijke, opgewekte jongen, stipt in plichtsbetrachting en prettig in de omgang. Werkzaam en met zorg en toewijding heeft hij zijn korte dagen doorgebracht, in trouwe dienst het offer van zijn leven gevend. Daarom zal zijn loon groot zijn bij God en zijn nagedachtenis in ere. Laten wij vurig bidden, dat de goede God zijn trouwe dienaar de eeuwige rust verlene in de heerlijkheid van het Paradijs, waar geen tranen en geen scheiding meer zijn. Mijn dierbare bedroefde vader, het verlies is hard; ik was uw rechterhand bij al uw werken en zwoegen. Maar de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. Weent niet te zeer over mij, maar benijdt me veeleer, want alle goede zorgen, die gij had voor mijn toekomst, konden mij niet het geluk bezorgen, dat ik nu geniet. Dierbare broers en zusters en ook gij tante Mien, gij zijt nu wel bedroefd om mijn heengaan en gaarne was ik nog langer bij vader tesamen met u gebleven. Maar God heeft het anders beschikt. Uw aller droefheid zal in vreugde veranderen, als wij allen weer verenigd zijn, waar ik nu mijn vreugde reeds voor eeuwig mag genieten met moeder. Innig geliefde verloofde, uw hart heeft mijn heengaan met droefheid overstelpt. Hoe teder heb ik u liefgehad, zoals gij mij teder liefhad. Werpt al uw bekommernis op God, wiens raadsbesluiten wij niet kunnen peilen. Maar zijn H. Wil geschiede. Hij zal u opbeuren. Goede familie-leden, vrienden en kennissen, vaartwel. Hebt dank voor uw vriendschap. In de hemel zien we elkander weder. Gedenkt mij in uw gebed. Genadige heer Jezus, geef hem de eeuwige rust. Voor uw belangstelling bij het zo plotseling overlijden van onze dierbare zoon en broer betuigen wij u onze oprechte danl. P. van Asseldonk en kinderen

Afkortingen Historische sites